kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Finansowanie stypendiów doktoranckich w ramach grantów

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.03.2020 r. w sprawie finasowania uczestnikom szkoły doktorskiej stypendium doktoranckiego z grantów badawczych NCN informujemy że:

  • w przypadku stypendiów doktoranckich przyznawanych na gruncie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) ustawodawca nie określa z jakich źródeł podmiot prowadzący szkołę doktorską wypłaca stypendium doktoranckie,
  • stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej stanowi odrębną kategorię świadczenia wypłacanego przez podmiot prowadzący szkołę doktorską każdemu doktorantowi nieposiadającemu stopnia doktora. Powszechność wypłaty stypendium doktoranckiego odbiera temu stypendium charakter stypendium naukowego,
  • stypendium doktoranckie w szkołach doktorskich, niezależnie od źródła jego finansowania, jest objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i wypadkowym, natomiast jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • w przypadku, gdy zasady konkursu grantowego lub programu/przedsięwzięcia przewidują możliwość pokrycia kosztów stypendium doktoranckiego, wówczas za dopuszczalne należy uznać wypłatę stypendium doktoranckiego właśnie z tych środków,
  • należy jednak pamiętać, że stypendia bezpośrednio otrzymane przez doktoranta, których zasady nie umożliwiają wypłaty stypendium doktoranckiego ze środków przyznanych w ramach danego zadania (np. w konkursie ETIUDA), nie mogą zastępować stypendium doktoranckiego,
  • tym samym należy przyjąć, że stypendia doktoranckie – w przypadku doktorantów, którzy uczęszczają do szkoły doktorskiej – oraz ww. stypendia o charakterze stypendium naukowego i inne stypendia otrzymane przez doktoranta bezpośrednio od innych podmiotów będą się kumulować.

Więcej informacji:

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.03.2020 r. w sprawie finansowania uczestnikom szkoły doktorskiej stypendium doktoranckiego z grantów badawczych NCN

Stanowisko Rady NCN

Pismo Dyrektora NCN