kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Dokumenty rekrutacyjne

1. Podpisany wniosek rekrutacyjny pdf, doc

2. Załączniki do wniosku rekrutacyjnego do KISD:

  • Życiorys: CV
  • List motywacyjny
  • Zgoda osoby zgłaszającej temat badawczy na podjęcie się funkcji promotora doc
  • Opinia opiekuna pracy magisterskiej lub kierownika grupy badawczej, w której Kandydat pracuje
  • Wykaz dorobku naukowego i osiągnięć Kandydata wraz z kopiami (pierwszych stron) prac/posterów poświadczeniami odbycia staży, otrzymania nagród, etc. dokumentujących osiągnięcia
  • Listy rekomendacyjne (opcjonalnie)
  • 2 zdjęcia kandydata(format legitymacyjny: 3,5 cm x 4,5 cm) oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub pokrewnych lub zaświadczenie o ich ukończeniu
  • Informacja o średniej ocen ze studiów –suplement do dyplomu lub zaświadczenie

3. Podpisana klauzula RODO (informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD): pdf

4. Pełnomocnictwo na potrzeby procesu rekrutacji do KISD: doc

Ważne! W przypadku braku możliwości dostarczenia dyplomu  ukończenia studiów II stopnia lub pokrewnych w terminie składania dokumentów z powodu oczekiwania na obronę pracy magisterskiej, dopuszcza się dostarczenie zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych i oczekiwaniu na obronę pracy magisterskiej wraz ze wskazaniem terminu obrony. Kandydat zostaje dopuszczony do rekrutacji warunkowo i jest zobowiązany do dostarczenia dyplomu do terminu egzaminów kwalifikacyjnych do KISD.

W przypadku przyjęcia do KISD:

  • Oświadczenie o rozpoczęciu kształcenia w KISD: pdf, doc

Apostille lub legalizacja dyplomu kandydatów zagranicznych