kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja

Rekrutacja ogólna 2023/2024
Rekrutacja do projektu

Aplikowanie do KISD, czyli rekrutacja krok po kroku

Krok 1 – wybierz temat badawczy i uzyskaj zgodę kandydata na promotora

Aktualna lista oraz szczegółowe informacje dotyczące tematów badawczych są dostępne na stronie Tematy badawcze.

Przy opisie tematu znajdują się dane kontaktowe kandydata na promotora, z którym należy omówić możliwości przyszłej współpracy oraz uzyskać zgodę na pełnienie funkcji promotora. Zgoda jest niezbędna na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Wzór zgody dostępny tutaj.

Krok 2 – przygotuj i skompletuj dokumenty aplikacyjne:

1. Wniosek rekrutacyjny

2. Wykaz załączników do wniosku rekrutacyjnego do KISD:

3. Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD

Ważne! W przypadku braku możliwości dostarczenia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub pokrewnych w terminie składania dokumentów z powodu oczekiwania na obronę pracy magisterskiej, dopuszcza się dostarczenie zaświadczenia. Zaświadczenia to musi zawierać informację o średniej ocen ze studiów oraz termin planowanej obrony pracy magisterskiej. Kandydat zostaje dopuszczony do rekrutacji warunkowo i jest zobowiązany do dostarczenia dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego odbycie obrony i uzyskanie tytułu magistra przed terminem egzaminu kwalifikacyjnych do KISD (najpóźniej jeden dzień roboczy przed egzaminem).

Ważne! Kandydat do postępowania rekrutacyjnego dostarcza oryginały dokumentów, chyba, że wykaz załączników wskazuje inaczej.

W sytuacji dostarczania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem pełnomocnika do dokumentów należy dołączyć podpisane pełnomocnictwo.

Krok 3 – dostarcz dokumenty do sekretariatu szkoły doktorskiej w terminie wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego ze szczegółowymi datami jest ogłaszany na stronie szkoły doktorskiej.


Krok 4 – uzyskaj ocenę formalną wniosku

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

  • naboru wniosków,
  • egzaminu kierunkowego.

Wnioski podlegają weryfikacji pod względem formalnym przez właściwe Komisje rekrutacyjne. Wnioski niekompletne oraz wnioski kandydatów niespełniających wymagań formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne oraz uzyskali co najmniej 15 punktów za średnią ocen oraz dorobek naukowy i osiągnięcia (szczegóły dotyczące kryteriów oceny są dostępne w Regulaminie Rekrutacji) dopuszczani  są do egzaminu kierunkowego.

Krok 5 – zdaj egzamin

Niezwłocznie po weryfikacji wniosków na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej publikowany jest szczegółowy harmonogram egzaminów kierunkowych, który określa daty, godziny i miejsce egzaminów kierunkowych z poszczególnymi kandydatami.

Egzamin  kierunkowy z kandydatem przeprowadza właściwa Komisja Rekrutacyjna w siedzibie Jednostki, w której realizowany ma być dany temat badawczy.

Zakres egzaminów jest opublikowany na stronie szkoły doktorskiej.

Krok 6 – złóż oświadczenie o podjęciu kształcenia w KISD

W terminie 5 dni od dnia opublikowania listy doktorantów, każdy z nich zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia o:

  1. podjęciu kształcenia w Szkole Doktorskiej,
  2. wyborze Jednostki w której realizowany będzie temat badawczy,
  3. niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej.

Wzór oświadczenia można pobrać ze strony szkoły doktorskiej.