kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja

Rekrutacja do KISD odbywa się :
1) w ramach limitów miejsc finansowanych z subwencji -REKRUTACJA OGÓLNA
2) w ramach środków spoza subwencji: grantów, projektów, programów – REKRUTACJA PROJEKTOWA

Rekrutacja ogólna 2024/2025
Rekrutacja do projektu

Aplikowanie do KISD, czyli rekrutacja krok po kroku

Krok 1 – wybierz temat badawczy i uzyskaj zgodę kandydata na promotora

Rekrutacja ogólna- aktualna lista oraz szczegółowe informacje dotyczące tematów badawczych są dostępne na stronie Tematy badawcze.

Rekrutacja do projektu- aktualna lista oraz szczegółowe informacje dotyczące tematów badawczych są dostępne przy właściwych ogłoszeniach rekrutacyjnych.

Przy opisie tematu znajdują się dane kontaktowe kandydata na promotora, z którym należy omówić możliwości przyszłej współpracy oraz uzyskać zgodę na pełnienie funkcji promotora (oświadczenie). Zgoda jest niezbędna na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Wzór zgody/oświadczenia dostępny tutaj.

Krok 2 – przygotuj i skompletuj dokumenty aplikacyjne

1. Wniosek rekrutacyjny: doc, pdf

2. Załączniki do wniosku rekrutacyjnego do KISD:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny podpisany przez wnioskodawcę
 • Oświadczenie o chęci podjęcia funkcji promotora doc
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub pokrewnych lub zaświadczenie o ich ukończeniu
 • Informacja o średniej ocen ze studiów –suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię
 • Opinia opiekuna pracy magisterskiej lub kierownika grupy badawczej, w której Kandydat pracuje (przekazane bezpośrednio na adres Sekretariatu KISD)
 • Listy rekomendacyjne (opcjonalnie), nie starsze niż 12 miesięcy przekazane bezpośrednio na adres Sekretariatu KISD przez udzielającego rekomendacji
 • Wykaz dorobku naukowego i osiągnięć Kandydata wraz z kopiami (pierwszych stron) prac/posterów poświadczeniami odbycia staży, otrzymania nagród, etc. dokumentujących osiągnięcia, według Załącznika nr 1 do wniosku: doc, pdf. Punkty na załącznika należy przeliczyć wg Tabel punktacyjnych z załącznika nr 4 do Regulaminu rekrutacji.
 • 2 zdjęcia kandydata(format legitymacyjny: 3,5 cm x 4,5 cm) oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej

3. Podpisana klauzula RODO (informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD): pdf

Ważne! W przypadku braku możliwości dostarczenia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub pokrewnych w terminie składania dokumentów z powodu oczekiwania na obronę pracy magisterskiej, dopuszcza się dostarczenie zaświadczenia. Zaświadczenia to musi zawierać informację o średniej ocen ze studiów oraz termin planowanej obrony pracy magisterskiej. Kandydat zostaje dopuszczony do rekrutacji warunkowo i jest zobowiązany do dostarczenia dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego odbycie obrony i uzyskanie tytułu magistra przed terminem egzaminu kwalifikacyjnych do KISD (najpóźniej jeden dzień roboczy przed egzaminem).

Ważne! Kandydat do postępowania rekrutacyjnego dostarcza oryginały dokumentów, chyba, że wykaz załączników wskazuje inaczej.

W sytuacji dostarczania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem pełnomocnika do dokumentów należy dołączyć podpisane pełnomocnictwo.

Krok 3 – dostarcz dokumenty do sekretariatu szkoły doktorskiej w terminie wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego ze szczegółowymi datami jest ogłaszany na stronie szkoły doktorskiej.


Krok 4 – uzyskaj ocenę formalną wniosku

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 • naboru wniosków,
 • egzaminu kierunkowego.

Wnioski podlegają weryfikacji pod względem formalnym przez właściwe Komisje rekrutacyjne. Wnioski niekompletne oraz wnioski kandydatów niespełniających wymagań formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne oraz uzyskali co najmniej 8 punktów za średnią ocen oraz dorobek naukowy i osiągnięcia (szczegóły dotyczące kryteriów oceny są dostępne w Regulaminie Rekrutacji) dopuszczani  są do egzaminu kierunkowego.

Krok 5 – zdaj egzamin

Niezwłocznie po weryfikacji wniosków na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej publikowany jest szczegółowy harmonogram egzaminów kierunkowych, który określa daty, godziny i miejsce egzaminów kierunkowych z poszczególnymi kandydatami.

Egzamin  kierunkowy z kandydatem przeprowadza właściwa Komisja Rekrutacyjna w siedzibie Jednostki, w której realizowany ma być dany temat badawczy.

Zakres egzaminów jest opublikowany na stronie szkoły doktorskiej.

Krok 6 – złóż oświadczenie o podjęciu kształcenia w KISD

W terminie 5 dni od dnia opublikowania listy doktorantów, każdy z nich zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia o:

 1. podjęciu kształcenia w Szkole Doktorskiej,
 2. wyborze Jednostki w której realizowany będzie temat badawczy,
 3. niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej.

Wzór oświadczenia: doc, pdf