kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja

Rekrutacja 2021/2022 – Szczegóły

Aplikowanie do KISD, czyli rekrutacja krok po kroku

Krok 1 – wybierz temat badawczy i uzyskaj zgodę kandydata na promotora

Aktualna lista tematów badawczych dostępna jest na stronie Tematy badawcze.

Szczegółowe informacje dotyczące wybranego tematu badawczego dostępne są na stronie Tematy badawcze. Przy opisie tematu znajdują się dane kontaktowe kandydata na promotora, z którym należy omówić możliwości przyszłej współpracy oraz uzyskać zgodę na pełnienie funkcji promotora. Zgoda jest niezbędna na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Wzór zgody dostępny tutaj.

Krok 2 – przygotuj i skompletuj dokumenty aplikacyjne:

1. Wniosek rekrutacyjny

2. Wykaz dokumentów, zgodny z wnioskiem w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego do KISD:

 • Życiorys
 • List motywacyjny
 • Zgoda osoby zgłaszającej temat badawczy na podjęcie się funkcji promotora
 • Opinia opiekuna pracy magisterskiej lub kierownika grupy badawczej, w której Kandydat pracuje
 • Wykaz dorobku naukowego i osiągnięć Kandydata wraz z kopiami (pierwszych stron) prac/posterów poświadczeniami odbycia staży, otrzymania nagród, etc. dokumentujących osiągnięcia
 • Listy rekomendacyjne (opcjonalnie)
 • 2 zdjęcia kandydata(format legitymacyjny: 3,5 cm x 4,5 cm) oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub pokrewnych lub zaświadczenie o ich ukończeniu
 • Informacja o średniej ocen ze studiów –suplement do dyplomu lub zaświadczenie

Ważne! W przypadku braku możliwości dostarczenia dyplomu  ukończenia studiów II stopnia lub pokrewnych w terminie składania dokumentów z powodu oczekiwania na obronę pracy magisterskiej, dopuszcza się dostarczenie zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych i oczekiwaniu na obronę pracy magisterskiej wraz ze wskazaniem terminu obrony. Kandydat zostaje dopuszczony do rekrutacji warunkowo i jest zobowiązany do dostarczenia dyplomu do terminu egzaminów kwalifikacyjnych do KISD.

3. Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD

Ważne! Kandydat do postępowania rekrutacyjnego dostarcza oryginały dokumentów, chyba, że wykaz załączników wskazuje inaczej.

Krok 3 – dostarcz dokumenty do sekretariatu szkoły doktorskiej w terminie wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego ze szczegółowymi datami jest ogłaszany na stronie szkoły doktorskiej.


Krok 4 – uzyskaj ocenę formalną wniosku

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 • naboru wniosków,
 • egzaminu kierunkowego.

Wnioski podlegają weryfikacji pod względem formalnym przez właściwe Komisje rekrutacyjne. Wnioski niekompletne oraz wnioski kandydatów niespełniających wymagań formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne oraz uzyskali co najmniej 15 punktów za średnią ocen oraz dorobek naukowy i osiągnięcia (szczegóły dotyczące kryteriów oceny są dostępne w Regulaminie Rekrutacji) dopuszczani  są do egzaminu kierunkowego.

Krok 5 – zdaj egzamin

Niezwłocznie po weryfikacji wniosków na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej publikowany jest szczegółowy harmonogram egzaminów kierunkowych, który określa daty, godziny i miejsce egzaminów kierunkowych z poszczególnymi kandydatami.

Egzamin  kierunkowy z kandydatem przeprowadza właściwa Komisja Rekrutacyjna w siedzibie Jednostki, w której realizowany ma być dany temat badawczy.

Krok 6 – złóż oświadczenie o podjęciu kształcenia w KISD

W terminie 5 dni od dnia opublikowania listy doktorantów, każdy z nich zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia o:

 1. podjęciu kształcenia w Szkole Doktorskiej,
 2. wyborze Jednostki w której realizowany będzie temat badawczy,
 3. niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej.

Wzór oświadczenia można pobrać ze strony szkoły doktorskiej.