kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021 – AKTUALIZACJA

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) wprowadzamy zmiany w harmonogramie i sposobie składania wniosków do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021.

Więcej informacji

Aplikowanie do KISD, czyli rekrutacja krok po kroku

Krok 1 – wybierz temat badawczy i uzyskaj zgodę kandydata na promotora

Aktualna lista tematów badawczych dostępna jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o rekrutacji oraz na stronie Tematy badawcze.

Szczegółowe informacje dotyczące wybranego tematu badawczego dostępne są na stronie Tematy badawcze. Przy opisie tematu znajdują się dane kontaktowe kandydata na promotora, z którym należy się omówić możliwości przyszłej współpracy oraz uzyskać zgodę na pełnienie funkcji promotora. Zgoda jest niezbędna na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Wzór zgody dostępny tutaj.

Krok 2 – przygotuj i skompletuj dokumenty aplikacyjne:

1. Wniosek rekrutacyjny

2. Wykaz dokumentów, zgodny z wnioskiem w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego do KISD:

 • Życiorys
 • List motywacyjny
 • Zgoda osoby zgłaszającej temat badawczy na podjęcie się funkcji promotora
 • Opinia opiekuna pracy magisterskiej lub kierownika grupy badawczej, w której Kandydat pracuje
 • Wykaz dorobku naukowego i osiągnięć Kandydata wraz z kopiami (pierwszych stron) prac/posterów poświadczeniami odbycia staży, otrzymania nagród, etc. Dokumentujących osiągnięcia
 • Listy rekomendacyjne (opcjonalnie)
 • 2 zdjęcia kandydata(format legitymacyjny) oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej na nośniku CD
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub pokrewnych, bądź zaświadczenie o ich Ukończeniu
 • Informacja o średniej ocen ze studiów –suplement do dyplomu, bądź zaświadczenie.

3. Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD

Krok 3 – dostarcz dokumenty do sekretariatu szkoły doktorskiej w terminie wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego ze szczegółowymi datami jest ogłaszany na stronie szkoły doktorskiej.


Krok 4 – uzyskaj ocenę formalną wniosku

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 • naboru wniosków,
 • egzaminu kierunkowego.

Wnioski podlegają weryfikacji pod względem formalnym przez właściwe Komisje rekrutacyjne. Wnioski niekompletne oraz wnioski kandydatów niespełniających wymagań formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne oraz uzyskali co najmniej 15 punktów za średnią ocen oraz dorobek naukowy i osiągnięcia (szczegóły dotyczące kryteriów oceny są dostępne w Regulaminie Rekrutacji) dopuszczani  są do egzaminu kierunkowego.

Krok 5 – zdaj egzamin

Niezwłocznie po weryfikacji wniosków na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej publikowany jest szczegółowy harmonogram egzaminów kierunkowych, który określa daty, godziny i miejsce egzaminów kierunkowych z poszczególnymi kandydatami.

Egzamin  kierunkowy z kandydatem przeprowadza właściwa Komisja Rekrutacyjna w siedzibie Jednostki, w której realizowany ma być dany temat badawczy.

Krok 6 – złóż oświadczenie o podjęciu kształcenia w KISD

W terminie 5 dni od dnia opublikowania listy doktorantów, każdy z nich zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia o:

 1. podjęciu kształcenia w Szkole Doktorskiej,
 2. wyborze Jednostki w której realizowany będzie temat badawczy,
 3. niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej.

Wzór oświadczenia można pobrać ze strony szkoły doktorskiej.

Rekrutacja 2019/2020

Lista rankingowa

Wyniki rekrutacji 2019/2020