kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Doktorat wdrożeniowy

Program został wprowadzony w 2017 r. Wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. Program umożliwia uzyskanie stopnia doktora osobom, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią.

Program „Doktorat wdrożeniowy” na lata 2024-2028. Edycja VIII

Nabór wniosków w ramach VIII edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbywać się będzie w terminie od 13 maja 2024 r. do dnia 14 czerwca 2024 r.

Przedmiot programu

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

  Warunki udziału w programie

  Warunkami wstępnego zakwalifikowania do udziału w programie są:
  1) przygotowanie przez wnioskodawcę projektu o charakterze wdrożeniowym, obejmującego prowadzenie działalności naukowej o określonym celu naukowym oraz praktycznym znaczeniu i potencjale naukowym;
  2) podjęcie przez wnioskodawcę współpracy z podmiotem zainteresowanym wdrożeniem wyników działalności naukowej, która będzie prowadzona w ramach projektu;
  3) wyrażenie przez podmiot współpracujący zgody na podjęcie kształcenia w szkole doktorskiej przez:
  a) jednego z jego pracowników, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy albo osobę, którą zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy nie później niż od dnia 1 października 2024 r.
  4) wskazanie przez podmiot współpracujący kandydata na opiekuna pomocniczego spośród pracowników tego podmiotu.

  Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w programie jest przyjęcie doktoranta do szkoły doktorskiej prowadzonej przez wnioskodawcę.

    Środki finansowe

   Środki finansowe przeznaczone są na:

   Środki finansowe przyznane w ramach programu wnioskodawca przeznacza na:
   1) stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy;
   2) zwiększenie o 30% kwoty stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 7 pkt 1, w przypadku doktoranta spełniającego warunki, o których mowa w art. 209 ust. 7 ustawy;
   3) koszty ubezpieczenia społecznego, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 497), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy;
   4) dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji przez doktoranta projektu, mających bezpośredni wpływ na osiągnięcie celu badawczego (koszty bezpośrednie);
   5) dofinansowanie kosztów obsługi administracyjnej programu (koszty pośrednie).

   Miesięczna kwota przyznana w ramach programu na sfinansowanie stypendium doktoranckiego dla doktoranta wynosi:
   1) 42% wynagrodzenia profesora, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, tj. 3 935,00 zł
   2) 64% wynagrodzenia profesora, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, tj. 5.997,00 zł.

   Informacje dla przedsiębiorstw/ firm/ instytucji (dalej: podmiot współpracujący) chcących kształcić pracownika w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

   1. Przedstawiciel podmiotu współpracującego powinien skontaktować się z właściwą jednostką szkoły doktorskiej (np. z właściwym Zastępcą Dyrektora KISD w danej Jednostce), w której miałby być prowadzony projekt badawczy i nawiązać współpracę w zakresie zgłoszenia wniosku projektu badawczego.

   2. Podmiot współpracujący wyznacza spośród swoich pracowników kandydata na opiekuna pomocniczego dla osoby, która podejmie kształcenie w szkole doktorskiej. Zadaniem opiekuna pomocniczego będzie monitorowanie w podmiocie współpracującym postępów we wdrażaniu projektu. Kandydat na opiekuna pomocniczego powinien spełniać wymagania określone w Komunikacie, tzn. posiadać:

   a) stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki lub
   b) co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej, lub
   c) znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego albo artystycznego, o ponadlokalnym zasięgu oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

   Opiekun pomocniczy nie może pozostawać z doktorantem w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie ani być związany z nim z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli

   3. Podmiot współpracujący musi wyrazić zgodę na podjęcie kształcenia w szkole doktorskiej przez pracownika przystępującego do udziału w Programie zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy albo przez osobę, którą zatrudni na takich warunkach nie później niż od dnia 1 października.

   Więcej informacji:

   Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 kwietnia 2024 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków