kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Doktorat wdrożeniowy

Program został wprowadzony w 2017 r. Wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. Program umożliwia uzyskanie stopnia doktora osobom, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią.

Program „Doktorat wdrożeniowy” na lata 2023-2027. Edycja VII

Nabór wniosków w ramach VII edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbywać się będzie w terminie do 8 maja 2023 r. do 5 czerwca 2023 r.

Przedmiot programu

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

 Program składa się z modułów:

  1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2 i 3;
  2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowych w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;
  3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Warunki udziału w programie

Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego.

 Środki finansowe

Środki finansowe przeznaczone są na:

  • finansowanie stypendium doktoranckiego w wysokości:

  –  3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;

–    4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.

  • finansowanie kosztów ubezpieczenia społecznego;
  • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;

Informacje dla przedsiębiorstw/ firm/ instytucji (dalej: podmiot współpracujący) chcących kształcić pracownika w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

1. Przedstawiciel podmiotu współpracującego powinien skontaktować się z właściwą jednostką szkoły doktorskiej (np. z właściwym Zastępcą Dyrektora KISD w danej Jednostce), w której miałby być prowadzony projekt badawczy i nawiązać współpracę w zakresie zgłoszenia wniosku projektu badawczego.

2. Podmiot współpracujący wyznacza spośród swoich pracowników kandydata na opiekuna pomocniczego dla osoby, która podejmie kształcenie w szkole doktorskiej. Zadaniem opiekuna pomocniczego będzie monitorowanie w podmiocie współpracującym postępów we wdrażaniu projektu. Kandydat na opiekuna pomocniczego powinien spełniać wymagania określone w Komunikacie, tzn. posiadać:

a) stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki lub

b) co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej, lub

c) znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zasięgu oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

3. Podmiot współpracujący musi wyrazić zgodę na podjęcie kształcenia w szkole doktorskiej przez pracownika przystępującego do udziału w Programie zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy albo przez osobę, którą zatrudni na takich warunkach nie później niż od dnia 1 października.

Więcej informacji:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 kwietnia 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków