kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu

W Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej prowadzona jest rekrutacja w ramach przyznanych projektów i programów. Rekrutacja ta odbywa się poza limitami wskazanymi w rekrutacji ogólnej na dany rok akademicki.

Rekrutacja przeprowadzana jest na wniosek właściwego Zastępcy Dyrektora KISD, zaakceptowany przez właściwego Dyrektora Jednostki będącej instytutem Polskiej Akademii Nauk lub Rektora AGH, skierowany do  Dyrektora KISD.

Zgodnie z decyzją Rady Programowej KISD przyjmowanie doktorantów w ramach rekrutacji do projektów jest możliwe tylko z początkiem semestru zimowego (z początkiem października) oraz z początkiem semestru letniego (z początkiem marca). Nie ma możliwości prowadzenia rekrutacji ciągłej.

Lista aktualnych postępowań rekrutacyjnych do projektów:

Rekrutacja do projektu – ogłoszenie z dnia 06.12.2022

IF PAN

1. Temat badawczy: „Nowe terapie uzależnienia od opioidów.” (szczegóły PL/ENG), w ramach grantu OPUS 20

Kandydat na promotora: – Prof. dr hab. Ryszard Przewłocki – Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Rekrutacja do projektu – ogłoszenie z dnia 06.12.2022

IF PAN

1. Temat badawczy: „Badanie wspólnych mechanizmów otyłości i rozwoju bólu neuropatycznego w świetle nowych strategii terapeutycznych.” (szczegóły PL/ENG), w ramach grantu SONATA 17

Kandydat na promotora: – Dr hab. Ewelina Rojewska-Mendel – Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Rekrutacja do projektu – ogłoszenie z dnia 06.12.2022

IF PAN

1. Temat badawczy: „Zaburzenia funkcji poznawczych w bólu przewlekłym – niedoceniane znaczenie CBD.” (szczegóły PL/ENG), w ramach grantu OPUS 22

Kandydat na promotora: – Prof. dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak – Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Rekrutacja do projektu – ogłoszenie z dnia 05.12.2022

IF PAN

1. Temat badawczy: „Receptory GABAB w mózgu jako wyznaczniki fenotypów otyłości: badania młodocianych samic i samców szczurów.” (szczegóły PL/ENG), w ramach grantu OPUS 22

Kandydat na promotora: – Prof. dr hab. Małgorzata Filip – Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Rekrutacja do projektu – ogłoszenie z dnia 05.12.2022

IF PAN

1. Temat badawczy: „Nowa strategia terapeutyczna choroby Alzheimera oparta o wyciszanie procesów zapalnych oraz modulację biomechanicznych właściwości mikrogleju przez hybrydowych agonistów receptora FPR2.” (szczegóły PL/ENG), w ramach grantu OPUS 22

Kandydat na promotora: – Prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim – Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Rekrutacja do projektu – ogłoszenie z dnia 02.12.2022

IFJ PAN

1. Temat badawczy: Badanie struktury elektronowej kompleksów nanocząstek metali i tlenków metali z peptydami amyloidu beta (w obecności i bez ludzkiego białka S100B) lub ludzkiej cystatyny C przy użyciu spektroskopii absorpcji promieniowania rentgenowskiego” (szczegóły PL/ENG)

Kandydat na promotora: – prof. dr hab. Wojciech Kwiatek – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Rekrutacja do projektu – ogłoszenie z dnia 03.11.2022

IF PAN

1. Temat badawczy: Biologiczne znaczenie sieci genów aktywowanych w mózgu po podaniu leków psychotropowych (szczegóły PL/ENG), w ramach grantu PRELUDIUM BIS

Kandydat na promotora: – dr hab. Michał Korostyński – Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Rekrutacja do projektu – ogłoszenie z dnia 26.10.2022

IFJ PAN

1. Temat badawczy: Obrazowanie błon biologicznych z zastosowaniem nanospektroskopii ze zmienną polaryzacją (szczegóły PL/ENG), w ramach grantu NCN

Kandydat na promotora: – dr hab. Katarzyna Pogoda – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Rekrutacja do projektu – ogłoszenie z dnia 26.10.2022

IFJ PAN

1. Temat badawczy: Efekt lokalnego wzmocnienia pola elektromagnetycznego w badaniach pęcherzyków błonowych techniką AFM-IR (szczegóły PL/ENG), w ramach grantu NCN

Kandydat na promotora: – dr hab. Katarzyna Pogoda – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Rekrutacja uzupełniająca do projektu – ogłoszenie z dnia 20.10.2022

IFJ PAN

1. Temat badawczy: Proton diffraction at high energies (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu PRELUDIUM BIS 3

Kandydat na promotora: – prof. dr hab. Janusz Chwastowski – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Rekrutacja uzupełniająca do projektu – ogłoszenie z dnia 26.09.2022

IFJ PAN

1. Temat badawczy: Nadprzewodnictwo w układach hybrydowych magnetyków i metali (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu PRELUDIUM BIS 3

Kandydat na promotora: – dr hab. Ipsita Mandal – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Rekrutacja uzupełniająca do projektu – ogłoszenie z dnia 29.08.2022

IMIM PAN

1. Temat badawczy: „Właściwości zmęczeniowe stopów na bazie Ni-Mn-Ga otrzymanych metodą szybkiej krystalizacji” (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu OPUS 23

Kandydat na promotora: – dr hab. inż. Maciej Szczerba, prof. IMIM PAN – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

Rekrutacja do projektu-ogłoszenie z dnia 04.07.2022

IF PAN

1. Temat badawczy: „Receptory GABAB w mózgu jako wyznaczniki fenotypów otyłości: badania młodocianych samic i samców szczurów” (szczegóły PL/ENG), w ramach grantu OPUS 22

Kandydat na promotora- prof. dr hab. Małgorzata Filip- Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

2. Temat badawczy: „Nowe strategie w farmakoterapii bólu neuropatycznego oparte na modulacji układu chemokin i jego wpływie na rozwój tolerancji opioidowej” (szczegóły PL/ENG) w ramach grantu OPUS 22

Kandydata na promotora– prof. dr hab. Joanna Mika- Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Rekrutacja do projektu – ogłoszenie z dnia 22.06.2022

IMIM PAN

1. Temat badawczy: „Efekt ciśnienia na strukturę azotków i właściwości wysokentropowych kompozytów na osnowie Ti, Zr, Nb, Ta, Mo, Cr, Al” (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu OPUS

Kandydat na promotora: – dr hab. inż. Łukasz Rogal – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

Rekrutacja do projektu – ogłoszenie z dnia 21.04.2022

IMIM PAN

1. Temat badawczy: „Właściwości termodynamiczne i struktura stopów Cu-Mg-Ti i Ag-Mg-Ti oraz ich potencjał do interakcji z wodorem” (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu PRELUDIUM BIS 3

Kandydat na promotora: – dr hab. inż. Adam Dębski, prof. IMIM PAN – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

Rekrutacja do projektu- ogłoszenie z dnia 21.12.2021

IKiFP PAN

Temat badawczy: „Projektowanie warstw receptorowych biosensorów optycznych (szczegóły PL/ENG) w ramach grantu OPUS

Kandydat na promotora: prof. dr hab. Barbara Jachimska- Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
im. Jerzego Habera PAN

Rekrutacja do projektu- ogłoszenie z dnia 13.12.2021

IF PAN

Temat badawczy:„Dieta uboga w cynk jako czynnik wyzwalający depresję lekooporną u myszy chronicznie stresowanych” (szczegóły PL/ENG) w ramach grantu OPUS 19

Kandydat na promotora: dr hab. Bernadeta Szewczyk- Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Finansowanie stypendiów doktoranckich w ramach grantów