kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Apostille lub legalizacja dyplomu kandydatów zagranicznych

Kandydaci przyjęci do KISD którzy ukończyli studia za granicą, są zobowiązani do przedstawienia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu wraz z suplementem zawierającym informacje o skali stosowanych ocen lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora lub uznanego za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i tytułowi zawodowemu magistra lub magistra inżyniera.

Apostille i legalizacja jest to poświadczenie, że dokument pochodzi z właściwego urzędu — jest autentyczny.

  1. Legalizacja. Dokument musi być zalegalizowany w ambasadzie/konsulacie, jeżeli został wydany w kraju, który nie jest stroną Konwencji Haskiej (czyli w kraju nie znajdującym się na liście).  

Legalizację może sporządzić: 

a) konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji lub szkolnictwa wyższego wydano dany dokument, lub 

b) akredytowane w Polsce lub innym państwie członkowskim UE/EFTA/OECD przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji lub szkolnictwa wyższego wydano dany dokument. 

Aby dokonać legalizacji dyplomu należy skontaktować się z właściwą ambasadą/ konsulatem.

Polskie przedstawicielstwa na świecie

Misje dyplomatyczne w Polsce

  • Apostille. Twój dokument musi zostać opatrzony apostille, jeżeli został wydany w kraju będącym stroną Konwencji Haskiej (konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych). Listę krajów Konwencji Haskiej.  

Po kliknięciu w wybrany kraj, wyświetlana jest lista instytucji wydających apostille. Należy skontaktować się z odpowiednią instytucją. 

 WAŻNE! Szkoła doktorska nie uczestniczy w procedurze uzyskania apostille/legalizacji. Proces uzyskania apostille/legalizacji może trwać długo, dlatego należy go rozpocząć odpowiednio wcześniej.