kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Kształcenie w KISD

Informacje ogólne

 • kształcenie w KISD trwa 8 semestrów (w wyjątkowych sytuacjach podyktowanych specyfiką określonej pracy doktorskiej może trwać 6 semestrów)
 • kształcenie w KISD umożliwia doktorantom osiągnięcie efektów uczenia się adekwatnych  do  kwalifikacji  na  poziomie  8 Polskiej Ramy Kwalifikacji dla dyscypliny lub dyscyplin, w  ramach  których przygotowywana jest rozprawa doktorska
 • szkoła doktorska rozwija kompetencje ogólne, w tym spoza dyscypliny doktoryzowania, kompetencje specjalistyczne oraz  kompetencje miękkie
 • kształcenie jest realizowane poprzez:
  • kształcenie indywidualne,
  • uczestnictwo doktoranta w konferencjach i stażach naukowych,
  • praktyki zawodowe,
  • przygotowywanie  przez  doktoranta  artykułów  naukowych  oraz  rozprawy doktorskiej
 • indywidualny program kształcenia doktoranta oparty jest na przygotowanych  przez  KISD wspólnych zajęciach, prowadzonych  w  języku  polskim  lub  angielskim, obejmujących wykłady ogólne i specjalistyczne, seminaria, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne oraz kształcenie w zakresie umiejętności miękkich i dydaktycznych
 • w  terminie  12  miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia doktorant szkoły doktorskiej  zobowiązany jest do opracowania indywidualnego programu badawczego
 • indywidualny plan badawczy określa termin złożenia rozprawy doktorskiej
 • na koniec każdego roku kształcenia, doktorant szkoły doktorskiej zobligowany jest do złożenia właściwemu Zastępcy Dyrektora Szkoły Doktorskiej sprawozdania merytorycznego za dany rok
 • rozliczenie doktoranta odbywa się w trybie rocznym
 • po  zaliczeniu  2-go  roku  kształcenia, doktorant podlega ocenie śródokresowej
 • negatywna ocena śródokresowa skutkuje skreśleniem z listy doktorantów szkoły doktorskiej
 • kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej

Wybór kursów

Doktorant,  w trakcie odbywania kształcenia w Szkole Doktorskiej (całego okresu kształcenia), zobowiązany jest do zaliczenia przedmiotów przynależnych  do poszczególnych modułów kształcenia:

 • moduł  ogólny, minimum 40 godzin
 • moduł interdyscyplinarny, minimum 20 godzin
 • moduł specjalistyczny, minimum 60 godzin
 • moduł umiejętności miękkich, minimum 30 godzin
 • seminarium doktoranckie, 80 godzin
 • praktyki zawodowe, minimum 30 godzin

Planowany schemat kształcenia:

I rok kształcenia = I i II semestr:2 rok kształcenia= III i IV semestr:3 rok kształcenia- V i VI semestr:4 rok kształcenia = VII i VIII semestr:
-moduł  ogólny
-moduł interdyscyplinarny
-moduł umiejętności miękkich
-seminarium doktoranckie
-moduł specjalistyczny
-moduł umiejętności miękkich
-seminarium doktoranckie  
-moduł umiejętności miękkich
-seminarium doktoranckie  
-seminarium doktoranckie  
-Złożenie Indywidualnego Planu Badawczego
-Złożenie sprawozdania merytorycznego za I rok kształcenia
-Złożenie Atororeferatu wraz z załącznikami do Oceny śródokresowej
-Złożenia sprawozdania merytorycznego za II rok kształcenia

OCENA ŚRÓDOKRESOWA
-Złożenia sprawozdania merytorycznego za III rok kształcenia
-Złożenie oświadczenia dot. formy rozprawy doktorskiej
-Złożenia sprawozdania merytorycznego za IV rok kształcenia
– Przedstawianie części rozprawy doktorskiej zgodnie z terminami instrukcyjnymi (Zarządzenie Dyrektora KISD nr 6/2023)

ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uczestnicy programu „Doktorat wdrożeniowy” do połowy września każdego roku kształcenia dodatkowo składają:

 • Opis postępów doktoranta w realizacji doktoratu
 • Opinię promotora o postępach w realizacji doktoratu
 • Opinię opiekuna pomocniczego o postępach w realizacji doktoratu
 • Dokumenty potwierdzające upowszechnianie badań naukowych i prac wdrożeniowych

Zapisywanie się na zajęcia w KISD

 1. Oferta zajęć w szkole doktorskiej jest ogłaszana na stronie szkoły doktorskiej najpóźniej na początku danego semestru kształcenia.
 2. Doktoranci KISD są informowani o możliwości i sposobie (doodle) wyboru kursów na dany semestr. Wybór zajęć oznacza zapisanie się na kurs. W razie pytań doktoranci mogą kontaktować się zarówno z Sekretariatem, jak i prowadzącymi kursy.
 3. Zapisanie się na zajęcia oznacza, że doktorant jest zobowiązany do uczęszczania na kurs oraz zaliczenia go zgodnie z wytycznymi prowadzącego zajęcia.
 4. Osoba prowadząca zajęcia określa zasady zaliczenia kursu, wymagania dotyczące obecności, ewentualne wymagania wstępne. Zasady dotyczące zaliczenia kursu są przedstawiane uczestnikom w syllabusie.
 5. Aby uzyskać zaliczenie kursu należy spełnić wymagania określone przez prowadzącego zajęcia. Zaliczenie kursu jest wpisywane do indeksu doktoranta i wykazywane w sprawdzaniu merytorycznym za dany rok kształcenia. Doktorant odpowiada za uzyskanie wpisu w indeksie. Na wniosek, dla doktorantów spoza KISD, wydawane są certyfikaty uczestniczenia w kursie po ich zaliczeniu.
 6. System oceniania i zaliczania kursów określa §41 Regulaminu organizacyjnego kształcenia Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.
 7. Niespełnienie wymagań określonych przez prowadzącego zajęcia oznacza brak zaliczenia kursu.
 8. Doktorant, który nie uzyskał zaliczenia kursu może ponownie podejść do zaliczenia, tylko jeśli taką możliwość przewidział prowadzący zajęcia i na zasadach oraz w terminach określonych przez prowadzącego zajęcia.
 9. Rezygnacja z kursu wymaga uzyskania zgody prowadzącego zajęcia i musi być przekazana do Sekretariatu KISD.
 10. Zapisanie się na kurs jako wolny słuchacz wymaga zgody prowadzącego zajęcia. Zgoda taka musi być uzyskana przed rozpoczęciem się zajęć lub w wyjątkowych sytuacjach najpóźniej na pierwszych zajęciach. Informacje o uzyskanej zgodzie na realizowanie kursu jako wolny słuchacz doktorant przekazuje do Sekretariatu KISD. Zadeklarowanie  uczestnictwa w kursie jako wolny słuchacz:
 • zwalnia doktoranta z konieczności podejścia do zaliczenia kursu,
 • nie jest odnotowywane w indeksie i kurs nie jest wykazywany w sprawozdaniu merytorycznym za dany rok,
 • nie jest podstawą do wydania certyfikatu uczestnictwa.