kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Kształcenie w KISD

Informacje ogólne

 • kształcenie w KISD trwa 8 semestrów (w wyjątkowych sytuacjach podyktowanych specyfiką określonej pracy doktorskiej może trwać 6 semestrów)
 • kształcenie w KISD umożliwia doktorantom osiągnięcie efektów uczenia się adekwatnych  do  kwalifikacji  na  poziomie  8 Polskiej Ramy Kwalifikacji dla dyscypliny lub dyscyplin, w  ramach  których przygotowywana jest rozprawa doktorska
 • szkoła doktorska rozwija kompetencje ogólne, w tym spoza dyscypliny doktoryzowania, kompetencje specjalistyczne oraz  kompetencje miękkie
 • kształcenie jest realizowane poprzez:
  • kształcenie indywidualne,
  • uczestnictwo doktoranta w konferencjach i stażach naukowych,
  • praktyki zawodowe,
  • przygotowywanie  przez  doktoranta  artykułów  naukowych  oraz  rozprawy doktorskiej
 • indywidualny program kształcenia doktoranta oparty jest na przygotowanych  przez  KISD wspólnych zajęciach, prowadzonych  w  języku  polskim  lub  angielskim, obejmujących wykłady ogólne i specjalistyczne, seminaria, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne oraz kształcenie w zakresie umiejętności miękkich i dydaktycznych
 • w  terminie  12  miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia doktorant szkoły doktorskiej  zobowiązany jest do opracowania indywidualnego programu badawczego
 • indywidualny plan badawczy określa termin złożenia rozprawy doktorskiej
 • na koniec każdego roku kształcenia, doktorant szkoły doktorskiej zobligowany jest do złożenia właściwemu Zastępcy Dyrektora Szkoły Doktorskiej sprawozdania merytorycznego za dany rok
 • rozliczenie doktoranta odbywa się w trybie rocznym
 • po  zaliczeniu  2-go  roku  kształcenia, doktorant podlega ocenie śródokresowej
 • negatywna ocena śródokresowa skutkuje skreśleniem z listy doktorantów szkoły doktorskiej
 • kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej

Wybór kursów

Doktorant,  w trakcie odbywania kształcenia w Szkole Doktorskiej, zobowiązany jest do zaliczenia przedmiotów przynależnych  do poszczególnych modułów kształcenia:

 • moduł  ogólny, minimum 40 godzin
 • moduł interdyscyplinarny, minimum 40 godzin
 • moduł specjalistyczny, minimum 60 godzin
 • moduł umiejętności miękkich, minimum 30 godzin
 • seminarium doktoranckie, 80 godzin
 • praktyki zawodowe, minimum 30 godzin

Planowany schemat zajęć:

I rok kształcenia (I i II semestr)2 rok kształcenia (III i IV semestr)3 rok kształcenia (V i VI semestr)4 rok kształcenia (II i VIII semestr)
-moduł  ogólny
-moduł interdyscyplinarny
-moduł umiejętności miękkich
-seminarium doktoranckie
-moduł specjalistyczny
-moduł umiejętności miękkich
-seminarium doktoranckie
OCENA ŚRÓDOKRESOWA
-moduł umiejętności miękkich
-seminarium doktoranckie  
-seminarium doktoranckie
ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ