kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Polska Rama Kwalifikacji porządkuje kwalifikacje nadawane w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego w Polsce. Składa się łącznie z ośmiu poziomów kwalifikacji. Uzyskanie danego poziomu kwalifikacji musi być potwierdzone przez osiągnięcie konkretnych efektów uczenia się. Efekty uczenia zostały przypisane do trzech kategorii: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie w szkole doktorskiej umożliwia doktorantom osiągnięcie efektów uczenia się adekwatnych do kwalifikacji na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.

1. W zakresie wiedzy doktorant zna i rozumie:

a) EU1(P8S_WG) w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów, światowy dorobek obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe (właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w ramach której przygotowuje rozprawę doktorską),

b) EU2 (P8S_WG) główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie,

c) EU3 (P8S_WG) metodologię badań naukowych,

d) EU4 (P8S_WG) zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu,

e) EU5 (P8S_WK) fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji,

f) EU6 (P8S_WK) ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej,

g) EU7 (P8S_WK) podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

2. W zakresie umiejętności doktorant potrafi:

a) EU8 (P8S_UW) wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej,

b) EU9 (P8S_UK) komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym,

c) EU10 (P8S_UK) upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularyzatorskich adresowanych do szerokiego kręgu odbiorców,

d) EU11 (P8S_UK) inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym,

e) EU12 (P8S_UK) posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym,

f) EU13 (P8S_UO) planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym,

g) EU14 (P8S_UU) samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób; planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.

3. W zakresie kompetencji społecznych doktorant jest gotów do:

a) EU15 (P8S_KK) krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych,

b) EU16 (P8S_KO) wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy,

c) EU17 (P8S_KR) podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Więcej o Polskiej Ramie Kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji