kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Przerwy wypoczynkowe i urlopy

Przerwy wypoczynkowe

Doktorantowi przysługuje prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w roku.

Terminy przerw wypoczynkowych doktoranci powinni ustalać w porozumieniu z promotorem. Przy planowaniu przerw należy uwzględnić harmonogram prac naukowo-badawczych doktoranta oraz udział w zajęciach dydaktycznych. 

Doktorant powinien informować promotora o planowanej nieobecności i jej przyczynie oraz uzyskać jego zgodę.

Urlopy

Kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi  trwania  urlopu  macierzyńskiego,  urlopu  na  warunkach  urlopu macierzyńskiego,  urlopu  ojcowskiego  oraz  urlopu  rodzicielskiego,  określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.