kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Wypłata stypendium w ramach programu STER- ogłoszenie o naborze wniosków

Logo programu: połaczenie kotwicy i ksiażki

Ogłoszenie z dnia 04.07.2022 r. w sprawie wypłaty stypendium dla najlepszych doktorantów Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej realizujących projekt doktorski we współpracy międzynarodowej i zmierzający do uzyskania joint PhD degree lub double PhD degree w ramach programu STER- umiędzynarodowienie szkół doktorskich, umowa nr PPI/STE/2020/1/00020/U/00001

Celem działania jest wsparcie finansowe doktorantów i stworzenie korzystnych warunków do realizacji projektów doktorskich we współpracy międzynarodowej, zmierzających do uzyskania joint PhD degree lub double PhD degree.

Do składania wniosków uprawnieni są doktoranci, którzy złożyli Indywidualny Plan Badawczy oraz realizują projekt doktorski we współpracy międzynarodowej i zmierzający do uzyskania joint PhD degree lub double PhD degree.

Stypendium zostanie przyznane dwóm doktorantom, których wnioski uzyskały największe liczby punktów w postępowaniu konkursowym.

Regulamin wypłaty stypendium w ramach programu STER

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

            Przed złożeniem wniosku beneficjenci są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem wypłaty stypendium dla najlepszych doktorantów Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej realizujących projekt doktorski we współpracy międzynarodowej i zmierzający do uzyskania joint PhD degree lub double PhD degree w ramach programu STER- umiędzynarodowienie szkół doktorskich, umowa
nr PPI/STE/2020/1/00020/U/00001

Beneficjenci naboru wniosków będą wyłonieni na drodze otwartego konkursu spośród tych doktorantów KISD, którzy  w terminie od 04.07.2022 do 26.08.2022 godz. 14.00, złożą w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, budynek nr 5, parter, pokój 5224) wniosek o przyznanie stypendium. Do wniosku należy załączyć:

  1. Uzasadnienie zawierające opis dotychczasowych działań doktoranta związanych
    z realizacją projektu doktorskiego we współpracy międzynarodowej i zmierzającego do uzyskania joint PhD degree lub double PhD degree, w szczególności:

a)         etap realizacji programu kształcenia we współpracy z zagranicznymi jednostkami badawczymi w ramach umów podwójnego, czy wspólnego dyplomowania, np. cotutelle, double degree, joint degree;

b)         dotychczasową współpracę doktoranta w ramach przygotowywanego doktoratu
z zagraniczną jednostką badawczą,

c)         możliwości rozwoju dalszej współpracy międzynarodowej doktoranta,

d)         dotychczasową współpracę doktoranta z promotorem lub promotorem pomocniczym z zagranicznej jednostki badawczej,

e)         znaczenia współpracy międzynarodowej w ramach rozprawy doktorskiej doktoranta dla grupy badawczej, w której pracuje doktorant,

f)         informację o wspólnych publikacjach powstałych w ramach współpracy doktoranta
z zagraniczną jednostką badawczą, zawierająca podziękowania dla Programu.

2. Dokumenty potwierdzające dotychczasowe działania doktoranta związane z realizacją projektu doktorskiego we współpracy międzynarodowej i zmierzającego do uzyskania joint PhD degree lub double PhD degree, określone w pkt. 1.

3. Opinię promotora na temat dotychczasowej współpracy międzynarodowej doktoranta,
w szczególności możliwości uzyskania joint PhD degree lub double PhD degree.

Komisja ma prawo poprosić doktoranta o wyjaśnienia lub informacje w związku ze złożonym wnioskiem. Odmowa udzielenia wyjaśnień, informacji albo brak wyjaśnień i informacji w wyznaczonym przez Komisję terminie, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

O wynikach naboru wnioskodawcy są informowani drogą mailową.

Wzór wniosku przyznanie stypendium: doc, pdf