kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Zatrudnianie doktorantów

Zgodnie z art. 209 ust. 10 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy.

Otrzymywanie stypendium naukowego w ramach grantu to nie zatrudnienie.

Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:

  • w celu realizacji projektu badawczego,
  • po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium;
  • któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie (np. z powodu posiadania stopnia doktora).

Doktoranci mogą podejmować zatrudnienie w charakterze innym niż nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy.

Ważne:

Zgodnie z art. 209 ust. 1a ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której kształci się doktorant, w okresie tego zatrudnienia.

Zatem doktorantowi, który został zatrudniony w projekcie badawczym i jego wynagrodzenie wynosi co najmniej 150% stypendium doktoranckiego określonego na dany rok kształcenia, stypendium nie przysługuje.

Zapis art. 209 ust. 1a ustawy dotyczy umów o zatrudnienie zawartych od dnia 21 września 2021 r.