kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Indywidualny Plan Badawczy (IPB)

Doktorant,  w uzgodnieniu  z promotorem  lub  promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie  12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.

Realizacja indywidualnego programu badawczego ma zapewnić terminowe ukończenie kształcenia i osiągnięcie efektów uczenia określonych w programie kształcenia.

IBP jest punktem wyjścia do składanych każdego roku sprawozdań rocznych, a jego realizacja podlega ocenie śródokresowej, dlatego przygotowanie IPB powinno być przemyślane, a terminy i możliwość realizacji prawidłowo oszacowane.

Indywidualny Plan Badawczy- wzór_wersja PL/ENG

Instrukcja do Indywidualnego Planu Badawczego

Aktualizacja Indywidualnego Planu Badawczego_wzór_wersja PL/ENG