kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Sprawozdanie merytoryczne za dany rok

Na koniec każdego roku kształcenia, doktorant składa sprawozdanie merytoryczne za dany rok.

Sprawozdanie składa się wraz z opinią promotora lub promotorów z przebiegu realizacji Programu Kształcenia oraz z rezultatów i postępów prac ujętych  w Indywidualnym Planie Badawczym.

Jeśli  przebieg  i  zaawansowanie  prac  przedstawione  w  sprawozdaniu merytorycznym, różni się  od przygotowanego Indywidualnego Planu  Badawczego  doktorant  jest  zobowiązany  do  złożenia  pisemnego wyjaśnienia zaistniałych różnic, zaakceptowanego przez promotora lub promotorów oraz przygotowania stosownej korekty indywidualnego planu badawczego.

Częścią sprawozdania merytorycznego za dany rok jest karta okresowych osiągnięć doktoranta zawierająca wykaz uzyskanych zaliczeń zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych podjętych przez doktoranta w danym roku.

Wzór sprawozdania merytorycznego za dany rok-wersja PL/ENG

Wzór karty okresowych osiągnięć doktoranta- wersja PL/ENG

Instrukcja składania sprawozdania merytorycznego za dany rok

Doktorant składa sprawozdanie w wersji wydrukowanej wraz z podpisami promotora/promotorów oraz indeksem do właściwego Zastępcy Dyrektora Szkoły Doktorskiej. Do sprawozdania doktorant dołącza dokumenty potwierdzające:

  1. osiągnięcie efektów działalności badawczej wykazanych w sprawozdaniu,
  2. realizację aktywności przygotowującej doktoranta do pracy o charakterze naukowym
    lub badawczo – rozwojowym wykazanej w sprawozdaniu.

Doktorant składa sprawozdanie w ciągu ostatnich dwóch tygodni danego roku kształcenia (przy rozpoczęciu kształcenia z początkiem października w ostatnich dwóch tygodniach września kolejnego roku kalendarzowego).

Sprawozdanie merytoryczne za dany rok podlega ocenie komisji, w skład której wchodzą:

  • Dyrektor Szkoły Doktorskiej,
  • Właściwy Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej w danej jednostce,
  • samodzielny pracownik naukowy właściwej Jednostki, wyznaczony przez jej Dyrektora lub Rektora, albo osobę przez niego upoważnioną.

Złożenie sprawozdania merytorycznego jest niezbędne do uzyskania przez doktoranta zaliczenia danego roku kształcenia.

Uzyskanie zaliczenia wykazywane jest w indeksie doktoranta.