kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

STER – przyjazdy zagranicznych wykładowców

Logo programu: połaczenie kotwicy i ksiażki

Ogłoszenie w sprawie organizowania pobytów zagranicznych profesorów wizytujących, promotorów i promotorów pomocniczych, prowadzących zajęcia dydaktyczne lub wykłady gościnne w języku angielskim dla doktorantów, w ramach programu STER- Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej

W ramach programu STER- Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej jest możliwe organizowanie pobytów zagranicznych profesorów wizytujących, promotorów i promotorów pomocniczych, prowadzących zajęcia dydaktyczne dla doktorantów lub wykładów gościnnych prowadzonych w językach obcych.

Warunki zorganizowania pobytu:

 • Pobyt w Polsce powinien trwać 7 dni lub 14 dni;
 • Gość zagraniczny w czasie pobytu w Polsce zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć, w tym np. wykładów, warsztatów, konsultacji dla doktorantów KISD w języku angielskim z tematyki ogólnej dyscyplin naukowych, w których prowadzone jest kształcenie w KISD lub z tematyki specjalistycznej dla danej dyscypliny naukowej- szczegóły do ustalenia;
 • Wymiar zajęć to 12 godzin, w przypadku przyjazdu na 14 dni lub 6 godzin w przypadku przyjazdu na 7 dni; szczegóły do ustalenia;
 • Zgłoszenia kandydatów do przyjazdu w ramach programu STER należy kierować do Dyrektora KISD (kisd@ifj.edu.pl), po uprzedniej akceptacji właściwego Zastępcy Dyrektora KISD na formularzu, który stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia; Zgłoszenia przygotowują pracownicy naukowi z jednostek KISD, np. promotorzy.
 • Koszty podróży rozliczane są na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków (dieta i nocleg);
 • Przyjazd rozliczany jest wg zasad obowiązujących w IFJ PAN z uwzględnieniem regulaminu programu STER- umiędzynarodowienie szkół doktorskich. Szacunkowy całkowity koszt pobytu i podróży to w przypadku przyjazdu na 14 dni kwota do 11 400,00 PLN; natomiast w przypadku przyjazdu na 7 dni kwota do 7 900,00 PLN.

Załączniki nr 1 do ogłoszenia

Więcej informacji na temat programu STER:

Regulamin programu STER- umiędzynarodowienie szkół doktorskich, edycja 2020

Kategoria kosztów obejmuje m.in.:

 1. koszty przejazdów/ transportu bazujące na najbardziej ekonomicznym środku transportu publicznego tj. bilety lotnicze w klasie ekonomicznej, bilety kolejowe II klasy itp. (w tym przejazdy międzynarodowe, lokalne);
 2. wynajem środka transportu, tylko jeżeli Beneficjent programu STER, czyli IFJ PAN, uzna go za najbardziej ekonomiczny środek transportu itd.;
 3. podróż samochodem prywatnym używanym do celów służbowych według zasad i stawek ryczałtu obowiązujących w IFJ PAN (o ile regulacje wewnętrzne stosowane w IFJ PAN dopuszczają możliwość zwrotu kosztów podróży samochodem prywatnym), lecz nie wyższych niż stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy;
 4. podróż samochodem służbowym na zasadach używania samochodów służbowych w instytucji Beneficjenta, czyli IFJ PAN;
 5. diety krajowe i zagraniczne według przepisów krajowych;
 6. ryczałty przysługujące w trakcie podróży służbowych według zasad obowiązujących u Beneficjenta, czyli IFJ PAN do wysokości Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
 7. koszty zakwaterowania/noclegów – nie ustalono limitu kosztów zakwaterowania, zaleca się jednak przyjęcie ceny noclegu, aby nie przekraczały kwot limitu na nocleg zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
 8. pozostałe koszty związane z podróżą, np. środki komunikacji miejscowej, ubezpieczanie w czasie podróży itp.

Więcej szczegółów:

Podręcznik dla Beneficjentów w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Programy dla Instytucji