kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze – IMIM PAN

Nauki inżynieryjno- techniczne, dyscyplina inżynieria materiałowa

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p. Temat badawczy Promotor
1 Właściwości fizykochemiczne i termodynamiczne materiałów do magazynowania energii (szczegóły) dr hab. inż. Adam Dębski, prof. PAN
2 Orientacja granic ziaren a przewodnictwo jonowe w tlenkowych elektrolitach stałych (szczegóły) prof. dr hab. inż. Marek Faryna
3 Analiza stanu naprężeń w materiałach mono i polikrystalicznych poddanych trawieniu jonowemu (szczegóły) prof. dr hab. inż. Marek Faryna
4 Właściwości termodynamiczne stopów z układów Li-Bi-Sb i Li-Pb-Sb (szczegóły) Dr hab. inż. Przemysław Fima, prof. PAN
5 Wpływ struktury i morfologii perowskitów halogenkowych na parametry opto-elektroniczne ogniw fotowoltaicznych (szczegóły) Dr hab. Marek Lipiński, prof. PAN
6 Materiały dedykowane do kontaktu z krwią w warunkach silnych sił ścinających (szczegóły) dr hab. inż. Roman Major, prof.  PAN
7 Bioaktywne implanty, specyficzne dla pacjenta, zapewniające trwałą rekonstrukcję funkcjonalną (szczegóły) dr hab. inż. Roman Major, prof.  PAN
8 Struktura i właściwości powłok ochronnych i funkcjonalnych wytworzonych na powierzchni metali (szczegóły) dr hab. Piotr Ozga, prof. PAN
9 Rola granic międzyfazowych w procesie wzmocnienia wielo-warstwowych kompozytów metalicznych (szczegóły) prof. dr hab. inż. Henryk Paul
10 Wpływ parametrów fizycznych wybranych tlenków metali na ich właściwości optyczne i elektroniczne w aspekcie zastosowania w ogniwach słonecznych (szczegóły) dr hab. Piotr Panek, prof. PAN
11 Zaawansowane metody rentgenowskiej dyfrakcyjnej tomografii naprężeniowo-teksturowej w badaniach biomateriałów (szczegóły) prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia
12 Mechanizmy rekrystalizacji w biomateriałach o strukturze heksagonalnej hcp- badania in-situ i ex-situ (szczegóły) Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia
13 Wpływ obróbki powierzchni, doboru materiału i kontroli jakości na właściwości mechaniczne i strukturalne oraz żywotność współpracujących części silników (szczegóły) dr hab. inż. Sypień Anna
14 Kształtowanie powierzchni form ciśnieniowych pod względem mikrostruktury, właściwości fizycznych, mechanicznych oraz użytkowych w celu wydłużenia czasu eksploatacji (szczegóły) dr hab. inż. Sypień Anna
15 Podstawy wykorzystania spektroskopii mikro-ramanowskiej w badaniach materiałów metalicznych (szczegóły) dr hab. Piotr Ozga, prof. PAN
16 Procesy dyfuzyjne na migrujących granicach ziaren (szczegóły) prof. dr hab. inż. Paweł Zięba
17Badania procesów laminacji modułów fotowoltaicznych w oparciu o materiały modyfikowane technikami laserowej obróbki powierzchni (szczegóły)dr hab. inż. Kazimierz Drabczyk,
prof. PAN
18Kształtowanie powierzchni form ciśnieniowych pod względem mikrostruktury, właściwości fizycznych, mechanicznych oraz użytkowych w celu wydłużenia czasu eksploatacji (szczegóły)dr hab. inż. Sypień Anna
19Wpływ zmęczenia niskocyklowego (LCF) oraz interakcji zmęczenie – pełzanie (CFI) na degradację stali żaroodpornych pracujących w podwyższonych temperaturach (szczegóły)dr hab. inż. Sypień Anna
20Wpływ mikrododatków na zmiany strukturalne stopów aluminium – magnez z serii 5xxx o podwyższonej zawartości magnezu przeznaczonych do procesu wyciskania (szczegóły)dr hab. inż.
Góral Anna
21Uwarunkowania krystalograficzne oraz mikrostrukturalne efektu supersprężystego w stopach na bazie NiMn (szczegóły)dr hab. inż. Chulist Robert, Prof. PAN