kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze – IMIM PAN

Nauki inżynieryjno- techniczne, dyscyplina inżynieria materiałowa

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p.Temat badawczyKandydat na promotora
1Wpływ struktury i morfologii perowskitów halogenkowych na parametry opto-elektroniczne ogniw fotowoltaicznych (szczegóły)Dr hab. Marek Lipiński, prof. PAN
2Materiały dedykowane do kontaktu z krwią w warunkach silnych sił ścinających (szczegóły)Dr hab. inż. Roman Major
3Rola granic międzyfazowych w procesie wzmocnienia wielowarstwowych kompozytów metalicznych (szczegóły)Prof. dr hab. inż. Henryk Paul
4Wpływ parametrów fizycznych wybranych tlenków metali na ich właściwości optyczne i elektroniczne w aspekcie zastosowania w ogniwach słonecznych (szczegóły)Dr hab. Piotr Panek
5Wpływ obróbki powierzchni, doboru materiału i kontroli jakości na właściwości mechaniczne i strukturalne oraz żywotność współpracujących części silników (szczegóły)Dr hab. inż.  Anna Sypień
6Podstawy wykorzystania spektroskopii mikro-ramanowskiej w badaniach materiałów metalicznych (szczegóły)Dr hab. Piotr Ozga
7Wielofunkcyjne powłoki kompozytowe umacniane nanocząstkami tlenku ceru o ulepszonych właściwościach mechanicznych (szczegóły)Dr hab. Joanna Wojewoda Budka
8Zaawansowane metody mikroskopii elektronowej w badaniu materiałów o symetrii heksagonalnej do zastosowań biomedycznych (szczegóły)Dr hab. Magdalena Bieda-Niemiec
9Wpływ zwilżania granic ziaren drugą fazą na mikrostrukturę i właściwości stopów o wysokiej entropii konfiguracyjnej (szczegóły)Dr hab. inż. Anna Korniewa-Surmacz