kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów

Doktoranci będący obywatelami RP

Doktorant, który nie ukończył 26 lat (Uwaga! wiek nie ma znaczenia w sytuacji, gdy doktorant posiada orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne), w pierwszej kolejności powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. Do 26 roku życia obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych doktoranta.

Po ukończeniu 26 lat doktorant nie podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu powinien być zgłoszony do ubezpieczenia przez właściwą jednostkę szkoły doktorskiej. Należy pamiętać, że ubezpieczenie następuje NA WNIOSEK DOKTORANTA. Doktoranci kończący 26 lat i nie posiadający uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu powinni niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) złożyć we właściwej jednostce szkoły doktorskiej wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.

Doktoranci zostają objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez jednostkę szkoły doktorskiej, tylko pod warunkiem, że nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu, np.:

 • jako członek rodziny, zgłoszony do ubezpieczenia przez rodzica lub współmałżonka,
 • ze stosunku pracy, stosunku służbowego,
 • z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • umowy zlecenia,
 • świadczeń emerytalno – rentowych,
 • stypendium sportowego,
 • renty socjalnej, zasiłku stałego, wyrównawczego lub gwarantowanego, z pomocy społecznej,
 • świadczeń alimentacyjnych,
 • jako osoba bezrobotna, 
 • jako rolnik, ani pracujący domownik rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Jeżeli jednak doktorant:

 • nie ma statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej,
 • nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,

wtedy składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca właściwa jednostka szkoły doktorskiej.

Druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego-ZUS ZZA

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie zmniejsza kwoty stypendium wypłacanej doktorantowi.

Doktoranci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego w jednostce powinni zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego również wszystkich członków rodziny, którzy nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu.

Jednostka opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne do dnia ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej lub skreślenia z listy doktorantów.

Doktoranci z UE lub EFTA 

Doktoranci pochodzący z państwa należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni pod warunkiem posiadania aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej w kraju pochodzenia.

Osoba ubiegająca się o kartę musi być ubezpieczona lub objęta państwowym systemem ubezpieczeń zdrowotnych w którymkolwiek z państw członkowskich UE, Islandii, księstwie Lichtenstein, Norwegii lub Szwajcarii.

 Uwaga – Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ):

 • nie jest alternatywą dla ubezpieczenia podróży. Nie obejmuje ona prywatnych usług opieki zdrowotnej czy kosztów związanych z przelotem do kraju, zagubionym bagażem bądź kradzieżą;
 • nie obejmuje też kosztów leczenia w sytuacji, gdy celem wyjazdu za granicę jest poddanie się tam leczeniu;
 • nie stanowi gwarancji darmowych usług medycznych. Ze względu na różnicę w systemach opieki zdrowotnej w różnych krajach, bezpłatne usługi medyczne w kraju pochodzenia mogą okazać się odpłatne w innym kraju.

Więcej informacji na temat karty EKUZ na stronie Komisji Europejskiej

Doktoranci spoza UE lub EFTA

Doktoranci spoza Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), którzy kształcą się w Polsce i nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie, zawierając stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).  

Aby zawrzeć umowę należy złożyć wniosek w oddziale wojewódzkim NFZ, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Po podpisaniu umowy trzeba złożyć zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Szczegóły na temat dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego można znaleźć na stronach: