kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Zakończenie kształcenia i złożenie rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska:

 • Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej;
 • Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną doktoranta w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej;
 • Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej.

UWAGA! Doktorant składa rozprawę doktorską łącznie 2 razy:

 • pierwszy raz: na zakończenie kształcenia w szkole doktorskiej na zasadach określonych przez szkołę, uzyskując w ten sposób potwierdzenie uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. Rozprawa ta pozostaje w aktach osobowych doktoranta.
 • kolejny raz: przy wszczęciu postępowania o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych przez właściwą Rade Naukową instytutu Polskiej Akademii Nauk albo Radę Dyscypliny Uczelni.
 • rozprawa doktorska składana na zakończenie kształcenia w szkole doktorskiej powinna być przygotowana według tych samych wytycznych, które obowiązują we właściwej Radzie Naukowej lub Radzie Dyscypliny jednostki KISD (wymagania co do układu graficznego, pierwszej strony, itp.)

Zakończenie kształcenia w KISD:

 • Kształcenie doktoranta w szkole doktorskiej kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.
 • Harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej oraz termin jej złożenia określany jest w indywidualnym planie badawczym doktoranta.
 • Przed złożeniem rozprawy doktorskiej doktorant jest zobowiązany do udokumentowania osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się oraz spełnienia warunków określonych w Programie kształcenia KISD w związku z czym doktorant musi mieć zatwierdzone sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok kształcenia w szkole doktorskiej.
 • Doktorant składa sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok kształcenia nie później niż na 21 dni przed złożeniem rozprawy doktorskiej

Tryb złożenia rozprawy doktorskiej:

 1. Przed złożeniem doktorant przedstawia rozprawę wraz z wymaganymi załącznikami właściwemu Zastępcy Dyrektora KISD oraz uzyskuje jego podpis na „Formularzu złożenia rozprawy doktorskiej”.
 2. Rozprawę doktorską doktorant składa w jednym egzemplarzu do Dyrektora KISD za pośrednictwem sekretariatu KISD.
 3. Do rozprawy doktorskiej doktorat załącza:
 • formularz złożenia rozprawy doktorskiej,
 • elektroniczną wersję rozprawy doktorskiej,
 • pozytywną opinię powołanego promotora; w przypadku powołania dwóch promotorów każdy z nich przygotowuje osobną opinię; promotor pomocniczy nie przygotowuje opinii, wzór opinii promotora
 • w przypadku rozprawy doktorskiej przygotowywanej w języku polskim streszczenie w języku angielskim, a w przypadku rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim;
 • w przypadku, gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w językach polskim i angielskim.

4. Data potwierdzenia przez Dyrektora KISD złożenia rozprawy wraz z wymaganymi załącznikami jest dniem zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej.

5. Po złożeniu rozprawy doktorskiej i spełnieniu wszystkich wymagań określonych w Programie kształcenia KISD doktorant jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o ukończeniu kształcenia w szkole doktorskiej. Zaświadczenie potwierdza uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (8PRK).

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora odbywa się na wniosek Doktoranta, w trybie i na zasadach określonych przez właściwą Rade Naukową instytutu Polskiej Akademii Nauk albo Radę Dyscypliny Uczelni. Szczegółowe informacje o sposobie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora są dostępne w poszczególnych jednostkach KISD.

Skrócenie okresu kształcenia:

Doktorant, który osiągnął wszystkie efekty uczenia, spełnił warunki określone w Programie kształcenia KISD oraz zrealizował założenia określone w  indywidualnym planie badawczym może złożyć rozprawę doktorską wcześniej niż pierwotnie zaplanował. Złożenie rozprawy doktorskiej oznacza zakończenie kształcenia oraz utratę statusu doktoranta.

Ważne: Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

Wydłużenie okresu kształcenia:

Termin złożenia rozprawy doktorskiej może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 2 lata, na zasadach określonych w Regulaminie organizacyjnym kształcenia KISD. W czasie przedłużenia kształcenia doktorant zachowuje status doktoranta. Wydłużenie okresu kształcenia wymaga złożenia aktualizacji indywidualnego planu badawczego, ze wskazaniem działań w dodatkowym okresie kształcenia oraz nowego terminu złożenia rozprawy doktorskiej. Aktualizację indywidualnego planu badawczego doktorant składa razem z wnioskiem o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej.

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej doc, pdf

Ważne: Po okresie 4 lat doktorant traci prawo do stypendium doktoranckiego, zatem w czasie przedłużenia nie otrzymuje stypendium doktoranckiego.