kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Zawieszenie kształcenia

Kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania:

•             urlopu macierzyńskiego,

•             urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

•             urlopu ojcowskiego oraz

•             urlopu rodzicielskiego,

określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Doktorant składa wniosek do Dyrektora Szkoły Doktorskiej. Wniosek powinien być złożony nie później niż 21 dni od daty nastąpienia okoliczności dających prawo do urlopów. Do wniosku dołącza się dokumenty uzasadniające zawieszenie okresu kształcenia.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od dnia złożenia.

Na negatywne rozpatrzenie wniosku doktorantowi przysługuje prawo do odwołania się w terminie 7 od dnia doręczenia. Odwołanie wnosi się do Dyrektora Jednostki będącej instytutem Polskiej Akademii Nauk, albo Prorektora AGH, w którego zakresie obowiązków jest nadzór nad kształceniem doktorantów – w zależności, w której Jednostce doktorant realizuje temat badawczy.

W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.

Wniosek o zawieszenie kształcenia (doc)

Wniosek o zawieszenie kształcenia (pdf)