kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Dla cudzoziemców

1. Rekrutacja.

Kandydatów z zagranicy obowiązują te same zasady rekrutacji, co kandydatów z Polski. Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są w Regulaminie rekrutacji do KISD. Egzamin prowadzony jest w języku polskim lub angielskim.

2. Przyjazd do Polski.

Osoby pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej lub strefy Schengen mogą przekraczać granicę na podstawie ważnego dokumentu tożsamości, np. paszportu, dowodu osobistego.

Osoby pochodzące spoza państw członkowskich Unii Europejskiej lub strefy Schengen powinny posiadać wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Polski. Wizę można uzyskać w Polskim Konsulacie w kraju pochodzenia, na podstawie decyzji o przyjęciu na kształcenie w szkole doktorskiej. Procedury wizowe czasem trwają kilka tygodni.

Lista polskich placówek konsularnych

Urząd do Spraw Cudzoziemców

3. Legalizacja pobytu w Polsce

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej lub EFTA mogą przebywać legalnie w Polsce przez okres do 3 miesięcy od dnia przekroczenia granicy. W tym czasie muszą posiadać ważny paszport oraz ważną wizę, jeśli taka jest wymagana. Cudzoziemiec może przedłużyć okres pobytu w Polsce składając wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy.

Formalnościami dotyczącymi legalizacji pobytu w Polsce oraz kartą pobytu zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie.

Handbook dotyczący procesu legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu kształcenia się

4. Zameldowanie

Zameldowania na pobyt czasowy na terytorium Polski można dokonać w Wydziale Spraw Administracyjnych, Referat Ewidencji Ludności, al. Powstania Warszawskiego 10 (dla mieszkańców dzielnicy Podgórze ul. Wielicka 28A). Do procedury zameldowania należy posiadać dokument poświadczający zamieszkiwanie pod danym adresem, np. dokument od dyrekcji akademika, czy umowę o wynajem lokalu lub specjalny formularz ze zgodą właściciela na zameldowanie.

Więcej informacji o procedurze zameldowania

5. Numer PESEL

Numer PESEL to to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną.
Więcej informacji o numerze PESEL

Numer PESEL nadawany jest z urzędu osobom zameldowanym w Polsce na pobyt powyżej 30 dni. Numer PESEL można uzyskać również na wniosek.

Więcej informacji o tym jak uzyskać numer PESEL

6. Stypendia doktoranckie

Każdy doktorant  nieposiadającemu stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.

Więcej informacji o stypendium doktoranckim

7. Numer konta bankowego

W celu otwarcia konta bankowego należy okazać wymagane w danym banku dokumenty. Z reguły cudzoziemiec jest proszony o okazanie dokumentów potwierdzających legalność jego pobytu w Polsce oraz umożliwiających weryfikację tożsamości. Warto przed udaniem się do banku skontaktować się wcześniej z infolinią i sprawdzić m.in.:

  • jakie dokumenty będą konieczne do otwarcia konta,
  • czy dany bank będzie wymagał numeru PESEL do otwarcia konta,
  • czy placówki banku obsługują klientów w języku angielskim,
  • czy dla obcokrajowców są dostępne wszystkie usługi dodatkowe powiązane z danym kontem.

8. Transport publiczny w Krakowie

Transportem publicznym w Krakowie zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

Rozkład jazdy autobusów i tramwajów

Aplikacja „Jak dojadę” umożliwia wyszukiwanie najdogodniejszej opcji przejazdów transportem miejskim.

9. Podróże zagraniczne

Z ważną polską kartą pobytu, można podróżować bez wizy po terytorium innych państw członkowskich obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. W czasie podróży należy posiadać: ważną kartę pobytu, ważny paszport oraz dowód posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.

Do państw obszaru Schengen należą: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, a także Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia 4 ostatnie państwa należą do strefy Schengen, ale nie należą do UE).

Uwaga! Wielka Brytania nie należy do państw obszaru Schengen, więc aby wjechać do Wielkiej Brytanii należy wcześniej uzyskać brytyjską wizę.

10. Informacje o Polsce

Poland.pl