kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Stypendium doktoranckie

Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje w szkole doktorskiej stypendium doktoranckie.

Łączny  okres  otrzymywania  stypendium  doktoranckiego  w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat. Do  okresu 4 lat nie wlicza się, m.in. okresu zawieszenia kształcenia.

Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

  1. 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa- 2 371,7 zł;
  2. 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa – 3 653,7 zł.

Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wynosi 6 410,00 zł (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, Dz.U. 2018 poz. 1838)

Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne  otrzymuje  stypendium  doktoranckie  w wysokości zwiększonej o 30%.

Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy

Doktorant po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy. W przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium doktoranckiego wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium.

Stypendium doktoranckie nie podlega opodatkowaniu.

Składki do ZUS

Doktoranci, którzy pobierają stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest kwota stypendium doktoranckiego (art. 18 ust. 4 pkt 2b ustawy o sus).

Finansowanie składek:

  • składkę na ubezpieczenie emerytalne finansują w równych częściach osoba ubezpieczona i płatnik (po 9,76% podstawy wymiaru),
  • składkę na ubezpieczenia rentowe finansują osoby ubezpieczone (1,5% podstawy wymiaru) i płatnik (6,5% podstawy wymiaru),
  • składkę na ubezpieczenie wypadkowe finansuje w całości płatnik (w wysokości stopy procentowej określonej dla danego płatnika).
  • składkę na ubezpieczenie chorobowe finansuje w całości ubezpieczony (2,45% podstawy wymiaru).

Ubezpieczenie zdrowotne

Zasady obejmowania doktorantów ubezpieczeniem zdrowotnym pozostały bez zmian. Doktoranci podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu, np. mając status członka rodziny osoby ubezpieczonej, w rozumieniu ustawy zdrowotnej.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca płatnik, a finansuje budżet państwa. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne studentów stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (w 2019 r. 620 zł).

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę doktorską wygasa po upływie 4 miesięcy od jej ukończenia albo skreślenia z listy doktorantów.

Więcej szczegółów