kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Stypendium doktoranckie

Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje w szkole doktorskiej stypendium doktoranckie.

Łączny  okres  otrzymywania  stypendium  doktoranckiego  w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat. Do  okresu 4 lat nie wlicza się, m.in. okresu zawieszenia kształcenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 stycznia 2023 r. wzrosła wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, w związku z czym wzrosła również wysokość stypendium doktoranckiego.

Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi aktualnie co najmniej:

  1. 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa- 2 667,7 zł brutto (ok. 2 367,32 zł netto);
  2. 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa – 4 109,7 zł brutto (ok. 3 646,95 zł netto).

Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wynosi obecnie 7 210,00 zł (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, Dz.U. 2023 poz. 16)

Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne  otrzymuje  stypendium  doktoranckie  w wysokości zwiększonej o 30%, w okresie do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy

Doktorant po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy. W przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium doktoranckiego wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium.

Ważne:

Zgodnie z art. 209 ust. 1a ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której kształci się doktorant, w okresie tego zatrudnienia.

Zatem doktorantowi, który został zatrudniony w projekcie badawczym i jego wynagrodzenie wynosi co najmniej 150% stypendium doktoranckiego określonego na dany rok kształcenia, stypendium nie przysługuje. Zatrudnienie obejmuje tylko umowę o pracę. Otrzymywanie stypendium naukowego w ramach grantu to nie zatrudnienie.

Zapis art. 209 ust. 1a ustawy dotyczy umów o zatrudnienie zawartych od dnia 21 września 2021 r.

Stypendium doktoranckie nie podlega opodatkowaniu.

Składki do ZUS

Doktoranci, którzy pobierają stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest kwota stypendium doktoranckiego (art. 18 ust. 4 pkt 2b ustawy o sus).

Finansowanie składek:

  • składkę na ubezpieczenie emerytalne finansują w równych częściach osoba ubezpieczona= doktorant i płatnik: po 9,76% podstawy wymiaru,
  • składkę na ubezpieczenia rentowe finansują osoby ubezpieczone=doktorant (1,5% podstawy wymiaru) i płatnik (6,5% podstawy wymiaru),
  • składkę na ubezpieczenie wypadkowe finansuje w całości płatnik (w wysokości stopy procentowej określonej dla danego płatnika).
  • składkę na ubezpieczenie chorobowe finansuje w całości ubezpieczony=doktorant (2,45% podstawy wymiaru).

Ubezpieczenie zdrowotne

Zasady obejmowania doktorantów ubezpieczeniem zdrowotnym pozostały bez zmian. Doktoranci podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu, np. mając status członka rodziny osoby ubezpieczonej, w rozumieniu ustawy zdrowotnej.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca płatnik, a finansuje budżet państwa. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne studentów stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (w 2019 r. 620 zł).

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę doktorską wygasa po upływie 4 miesięcy od jej ukończenia albo skreślenia z listy doktorantów.

Więcej szczegółów

Informator ZUS