kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Powoływanie promotorów

Opieka  naukowa  nad  przygotowaniem  rozprawy  doktorskiej  jest sprawowana  przez:

  • promotora lub,
  • promotorów (maksymalnie dwóch)  albo,
  • promotora  i promotora pomocniczego.

Promotorem  może  być  osoba  posiadająca  stopień  doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym – osoba posiadająca stopień doktora. Promotorem może  być  osoba  niespełniająca  ww. warunków,  która  jest  pracownikiem  zagranicznej  uczelni  lub  instytucji naukowej, jeżeli organ posiadający uprawnienia do nadawania stopnia doktora uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:

1) była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub

2) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające  się  o stopień  doktora,  które  nie  uzyskały  pozytywnych  recenzji  rozprawy doktorskiej.

W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi wyznacza się promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego.

Promotora  lub  promotorów,  albo  promotora  i  promotora  pomocniczego  wyznacza właściwa Rada Naukowa albo Rada Naukowa Dyscypliny Jednostki, w której realizowany będzie temat badawczy, na wniosek właściwego Zastępcy Dyrektora Szkoły Doktorskiej. W sprawie powoływanie promotorów należy się kontaktować z właściwym Zastępcą Dyrektora KISD.

Rola promotora, zasady współpracy promotor- doktorant, dobre praktyki

Do obowiązków promotora należy, w szczególności:

  • sprawowanie opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
  • uzgodnienie z doktorantem indywidualnego planu badawczego,
  • sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją indywidualnego planu badawczego,
  • zatwierdzenie sprawozdania rocznego doktoranta.

Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania  rozprawy  doktorskiej  i przedstawia  go  podmiotowi  prowadzącemu szkołę  doktorską  w terminie 12 miesięcy  od  dnia  rozpoczęcia  kształcenia. W przypadku  wyznaczenia  promotora  pomocniczego  plan  jest  przedstawiany  po zaopiniowaniu przez tego promotora.

Promotor może wnioskować o komisyjną ocenę postępów pracy doktoranta jeden raz  w trakcie jego kształcenia w Szkole Doktorskiej, ale nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego roku kształcenia doktoranta.