kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

STER- ogłoszenia o naborze wniosków do programu

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu STER- Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej

Ogłoszenie nr 6/2023 z dnia 13.09.2023 r.

Ogłaszam kolejny nabór wniosków do uzyskanego dla KISD na lata 2021-2023 programu NAWA-STER mającego na celu umiędzynarodowienie szkół doktorskich – w szczególności umożliwienie doktorantom KISD (bo tylko do nich ten program jest adresowany) wyjazdów stażowych do wskazanych ośrodków badawczych  za granicą. Przypominam, że  w ramach programu STER finansowanie przyznane jego beneficjentom obejmuje TYLKO koszty podróży (zryczałtowane w zależności odległości) oraz (także zryczałtowane w „kwantach” miesięcznych i w zależności  od długości pobytu: 12000 PLN miesięcznie dla krajów OECD, 8000 PLN miesięcznie dla krajów nie należących do OECD) koszty przebywania zagranicą, tzw. livingcosts tzn. wyżywienie + nocleg. Program STER nie przewiduje pokrywania kosztów badań, dostępu do aparatury, opłat za szkolenia, udziału w konferencjach itp.

Wszelkie bardziej szczegółowe informacje są dostępne na stronach NAWY:

NAWA-STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Beneficjenci tego naboru wniosków będą wyłonieni na drodze otwartego konkursu spośród tych doktorantów KISD, którzy w terminie od 13.09.2023 r. do 22.09.2023 r. , godz. 14.00 (vide komentarz na końcu tekstu!!!), złożą w Sekretariacie KISD zaakceptowany przez promotora wniosek zawierający:

1. informację o miejscu planowanego wyjazdu (ośrodek, grupa badawcza, itp.) , czasie i długości jego trwania – uwaga: wyjazd nie może być krótszy niż 1 miesiąc, w ramach projektu finansowane mogą być wyjazdy 1 miesięczne lub wielokrotność miesiąca;

2. krótki (max. 2 strony) opis zamierzeń badawczych planowanych do realizacji w ośrodku zapraszającym. W opisie powinny się znaleźć informacje dotyczące: 

a) planu pobytu obejmującego tematykę i cel badań – koniecznie mających bezpośredni związek z przygotowaniem doktoratu – wraz z uzasadnieniem długości planowanego pobytu; w przypadku wyjazdów 3 -miesięcznych i dłuższych uzasadnienie długości wyjazdu musi być szczegółowe;

b) wpływu wyjazdu na współpracę z wybranym ośrodkiem – czy jest to kontynuacja dotychczasowej współpracy naukowej związana z realizacją istniejących projektów, czy też działanie prowadzące do nawiązania współpracy w nieodległej przyszłości;

c) czy wyjazd może zostać udokumentowany wspólnymi publikacjami lub wystąpieniami konferencyjnymi – szczególnie przy dłuższych wyjazdach

BARDZO WAŻNE—w publikacjach powstałych w wyniku prowadzenia wspólnych badań bezwzględnie należy zamieścić podziękowanie dla projektu o treści:

“X.Y. acknowledges financial support provided by the Polish National Agency for Academic Exchange NAWA  under the Programme STER– Internationalisation of doctoral schools, Project no.  PPI/STE/2020/1/00020”.     

d) czy wyjazd może być potraktowany jako „wstęp” do indywidualnych wystąpień umożliwiających prowadzenie przez doktoranta badań we współpracy międzynarodowej np. w ramach stypendium NAWA-Bekker, grantów NCN – Preludium lub Miniatura, programu co-tutelle, etc.;

e) czy wyjazd, ewentualnie dalsze wyjazdy, stwarza szanse na prowadzenie pracy nad doktoratem w bardziej sformalizowanym trybie na drodze umów o współpracy międzynarodowej np. pod opieką dwóch promotorów, czy w formule „podwójnego” doktoratu. Z punktu widzenia tzw. twardych rezultatów projektu jest to bardzo ważne dla jego rozliczenia.

3. BARDZO WAŻNE – zaproszenie z ośrodka zagranicznego potwierdzające gotowość przyjęcia danej osoby w okresie wyszczególnionym w p. 1 – w szczególności dotyczy to braku ewentualnych żądań współfinansowania badań oraz braku przeszkód formalnych i organizacyjnych związanych z pandemią.

Program STER nie przewiduje „odgórnych” ograniczeń na ilość wyjazdów realizowanych przez poszczególnych doktorantów – apeluję wszakże o ich rozsądne planowanie (patrz p. 2a powyżej) i wzięcie pod uwagę, że długość pobytu naukowego poświęconego planowaniu badań jest z reguły różna od długości pobytu poświęconego prowadzeniu tychże badań. Długość pobytu, a w przypadku planowania „wielokrotnego” wyjazdu także ich harmonogram,  muszą być uzgodnione z promotorem/promotorami.

Doktoranci po ocenie śródokresowej, czyli na III roku kształcenia muszą wziąć pod uwagę, że wyjazd stażowy nie może kolidować z działaniami zaplanowanymi w indywidualnym planie badawczym, w szczególności nie może wypłynąć na termin złożenia rozprawy doktorskiej na zakończenie kształcenia.

Proszę wszystkie osoby planujące wystąpienie o stypendia wyjazdowe o bardzo staranne zapoznanie się z wymogami stawianymi przez regulamin programu, w szczególności z dokumentami, które beneficjent programu zobowiązany jest złożyć tak przed wyjazdem, jak i po powrocie; najistotniejsze jest uzyskanie w ośrodku zapraszającym certyfikatu potwierdzającego pobyt.

Proszę także brać pod uwagę, że czas konieczny do przygotowanie i zatwierdzenia dokumentów umożliwiających wyjazd naukowy w ramach programu STER wynosi  min. 1 miesiąc.

Więcej informacji:

Regulamin wsparcia zagranicznej mobilności w ramach programu STER- umiędzynarodowienie szkół doktorskich

NAWA_STER_2020

NAWA_STER_2020_Regulamin

NAWA_STER_2020_Dokumenty

Logo programu: połaczenie kotwicy i ksiażki