kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

STER- ogłoszenia o naborze wniosków do programu

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu STER- Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej

Ogłoszenie nr 1/2021 z dnia 14.06.2021 r.

Aktualna sytuacja pandemiczna zaczyna stwarzać nadzieję, że w III-cim kwartale br. stanie się możliwym uruchomienie realizacji uzyskanego dla KISD na lata 2021-2023 programu NAWA-STER mającego na celu umiędzynarodowienie szkół doktorskich – w najistotniejszym dla nas w chwili obecnej aspekcie jest to umożliwienie doktorantom KISD (bo tylko do nich ten program jest adresowany) wyjazdów stażowych do wskazanych ośrodków badawczych za granicą.

Trzeba mieć przy tym na uwadze, że w ramach programu STER finansowanie przyznane jego beneficjentom obejmuje TYLKO koszty podróży (zryczałtowane w zależności odległości) oraz (także zryczałtowane w ratach miesięcznych i w zależności od długości pobytu: 12000 PLN miesięcznie dla krajów OECD, 8000 PLN miesięcznie dla krajów nie należących do OECD) koszty przebywania za granicą, tzw. living costs tzn. wyżywienie + nocleg. Program STER nie przewiduje pokrywania kosztów badań, dostępu do aparatury, opłat za szkolenia, udziału w konferencjach itp.

Wszelkie bardziej szczegółowe informacje są dostępne na stronach NAWA:

NAWA-STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Beneficjenci/stypendyści pierwszego i kolejnego naboru do programu STER będą wyłonieni na drodze otwartego konkursu spośród tych doktorantów KISD którzy w terminie do piątku 9 lipca br., godz. 14.00, złożą w Sekretariacie KISD zaakceptowany przez promotora wniosek zawierający:

  1. informację o miejscu planowanego wyjazdu (ośrodek, grupa badawcza, itp.) , czasie i długości jego trwania,
  2. krótki (max. 2 strony) opis zamierzeń badawczych planowanych do realizacji w ośrodku zapraszającym. W opisie powinny się znaleźć informacje dotyczące:
  • planu pobytu obejmującego tematykę i cel badań – koniecznie mających bezpośredni związek z przygotowaniem doktoratu – wraz z uzasadnieniem długości planowanego pobytu;
  • wpływu wyjazdu na współpracę z wybranym ośrodkiem – czy jest to kontynuacja dotychczasowej współpracy naukowej związana z realizacją istniejących projektów, czy też działanie prowadzące do nawiązania współpracy w nieodległej przyszłości;
  • czy wyjazd może zostać udokumentowany wspólnymi publikacjami lub wystąpieniami konferencyjnymi – szczególnie przy dłuższych wyjazdach;
  • czy wyjazd może być potraktowany jako „wstęp” do indywidualnych wystąpień umożliwiających prowadzenie przez doktoranta badań we współpracy międzynarodowej np. w ramach stypendium NAWA-Bekker, grantów NCN – Preludium lub Miniatura, programu co-tutelle, etc.;
  • czy wyjazd, ewentualnie dalsze wyjazdy, stwarzają szansę na prowadzenie pracy nad doktoratem w bardziej sformalizowanym trybie na drodze umów o współpracy międzynarodowej np. pod opieką dwóch promotorów, czy w formule „podwójnego” doktoratu. Z punktu widzenia tzw. twardych rezultatów projektu jest to bardzo ważne dla jego rozliczenia.

BARDZO WAŻNE – zaproszenie z ośrodka zagranicznego potwierdzające gotowość przyjęcia danej osoby w okresie wyszczególnionym w p. 1 – w szczególności dotyczy to braku ewentualnych żądań współfinansowania badań oraz braku przeszkód formalnych i organizacyjnych związanych z pandemią.

W pierwszym naborze rozpatrywane będą wnioski na wyjazdy o czasie trwania do 3 miesięcy z preferencją dla wyjazdów krótszych. Zgodnie z wnioskiem zaakceptowanym przez NAWę i przyznanymi środkami finansowymi w bieżącym roku kalendarzowym możemy zrealizować ok. 15 wyjazdów o łącznej długości do 30-35 miesięcy. Aktualny nabór będzie rozstrzygnięty przed przerwą urlopową w IFJ PAN (16.07.2021 r.), kolejny nabór ogłoszony z początkiem września.

Prosimy wszystkie osoby planujące ubieganie się o stypendia wyjazdowe w ramach programu STER o bardzo staranne zapoznanie się z wymogami stawianymi przez regulamin programu, w szczególności z dokumentami, które beneficjent programu zobowiązany jest złożyć tak przed wyjazdem, jak i po powrocie; w szczególności z dokumentami, które trzeba uzyskać w ośrodku zapraszającym.

Życzymy udanego przygotowywania aplikacji. Efektywne włączenie się do programu STER może stanowić bardzo istotny element Waszej dalszej drogi naukowej w której współpraca międzynarodowa związana z prowadzeniem badań w ośrodkach zagranicznych, tzw. mobilność, odgrywa bardzo ważną, nieraz kluczową, rolę.

Więcej informacji:

NAWA_STER_2020

NAWA_STER_2020_Regulamin

NAWA_STER_2020_Dokumenty

Logo programu: połaczenie kotwicy i ksiażki