kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

STER- ogłoszenia o naborze wniosków do programu

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu STER- Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej

Ogłoszenie nr 2/2021 z dnia 04.10.2021 r.

Podejmujemy druga próbę realizacji uzyskanego dla KISD na lata 2021-2023 programu NAWA-STER mającego na celu umiędzynarodowienie szkół doktorskich – w szczególności umożliwienie doktorantom KISD (bo tylko do nich ten program jest adresowany) wyjazdów stażowych do wskazanych ośrodków badawczych  za granicą. Przypominam, że  w ramach programu STER finansowanie przyznane jego beneficjentom obejmuje TYLKO koszty podróży (zryczałtowane w zależności odległości) oraz (także zryczałtowane w „kwantach” miesięcznych i w zależności  od długości pobytu: 12000 PLN miesięcznie dla krajów OECD, 8000 PLN miesięcznie dla krajów nie należących do OECD) koszty przebywania zagranicą, tzw. living costs tzn. wyżywienie + nocleg. Program STER nie przewiduje pokrywania kosztów badań, dostępu do aparatury, opłat za szkolenia, udziału w konferencjach itp.

Wszelkie bardziej szczegółowe informacje są dostępne na stronach NAWA:

NAWA-STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Beneficjenci tego naboru wniosków będą wyłonieni na drodze otwartego konkursu spośród tych doktorantów KISD którzy  w terminie do piątku 15 pażdziernika br., godz. 14.00 (vide komentarz na końcu tekstu!!!), złożą w Sekretariacie KISD zaakceptowany przez promotora wniosek zawierający:

1. informację o miejscu planowanego wyjazdu (ośrodek, grupa badawcza, itp.) , czasie i długości jego trwania – uwaga: wyjazd nie może być krótszy niż 1 miesiąc; jednocześnie proszę mieć na uwadze, że wyjazdy rozpoczęte w tym roku kalendarzowym powinny się w tym roku zakończyć – umożliwi to rozliczenie oraz uniknięcie pytań co wyjeżdżająca/-y robiła/-ł w zagranicznym laboratorium w okresie świątecznym;

2. krótki (max. 2 strony) opis zamierzeń badawczych planowanych do realizacji w ośrodku zapraszającym. W opisie powinny się znaleźć informacje dotyczące: 

a) planu pobytu obejmującego tematykę i cel badań – koniecznie mających bezpośredni związek z przygotowaniem doktoratu – wraz z uzasadnieniem długości planowanego pobytu;

b) wpływu wyjazdu na współpracę z wybranym ośrodkiem – czy jest to kontynuacja dotychczasowej współpracy naukowej związana z realizacją istniejących projektów, czy też działanie prowadzące do nawiązania współpracy w nieodległej przyszłości;

c) czy wyjazd może zostać udokumentowany wspólnymi publikacjami lub wystąpieniami konferencyjnymi – szczególnie przy dłuższych wyjazdach;

d) czy wyjazd może być potraktowany jako „wstęp” do indywidualnych wystąpień umożliwiających prowadzenie przez doktoranta badań we współpracy międzynarodowej np. w ramach stypendium NAWA-Bekker, grantów NCN – Preludium lub Miniatura, programu co-tutelle, etc.;

e) czy wyjazd, ewentualnie dalsze wyjazdy, stwarza szanse na prowadzenie pracy nad doktoratem w bardziej sformalizowanym trybie na drodze umów o współpracy międzynarodowej np. pod opieką dwóch promotorów, czy w formule „podwójnego” doktoratu. Z punktu widzenia tzw. twardych rezultatów projektu jest to bardzo ważne dla jego rozliczenia.

3. BARDZO WAŻNE – zaproszenie z ośrodka zagranicznego potwierdzające gotowość przyjęcia danej osoby w okresie wyszczególnionym w p. 1 – w szczególności dotyczy to braku ewentualnych żądań współfinansowania badań oraz braku przeszkód formalnych i organizacyjnych związanych z pandemią.

W obecnej sytuacji sugeruję planowanie wyjazdów na krótszy okres czasu (ale co najmniej miesięcznych) ukierunkowanych na realizację mniej czasochłonnych badań i ewentualne przygotowanie  się do prowadzenia dłuższych badań w 2022 roku.

Proszę wszystkie osoby planujące wystąpienie o stypendia wyjazdowe o bardzo staranne zapoznanie się z wymogami stawianymi przez regulamin programu, w szczególności z dokumentami, które beneficjent programu zobowiązany jest złożyć tak przed wyjazdem, jak i po powrocie; najistotniejsze jest uzyskanie w ośrodku zapraszającym certyfikatu potwierdzającego pobyt.

Komentarz: wnioski dotyczące wyjazdów planowanych do realizacji w roku 2021 będą ewaluowane w sposób ciągły, tak aby umożliwić ich realizację/rozliczenie w tym roku. Proszę brać pod uwagę, że czas konieczny do przygotowanie i zatwierdzenia wymaganych dokumentów to ok. 1 miesiąca.

Więcej informacji:

NAWA_STER_2020

NAWA_STER_2020_Regulamin

NAWA_STER_2020_Dokumenty

Logo programu: połaczenie kotwicy i ksiażki