kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze – IFJ PAN

Nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki fizyczne

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p. Temat badawczy Kandydat na promotora
1 Wyznaczanie limitów energii elektromagnesów nadprzewodnikowych wykonanych z  Nb3Sn (szczegóły) dr hab. Bocian Dariusz
2 Poszukiwanie rozpadów łamiących liczbę leptonową B→ hlτ (szczegóły) dr hab. Bożek Andrzej
3 Badanie relatywistycznych fal uderzeniowych w zmagnetyzowanej plazmie (szczegóły) dr hab.   Niemiec Jacek
prof. IFJ PAN
4 Zastosowanie nowoczesnych metod analizy wielowymiarowej do optymalizacji poszukiwań nowej fizyki w sektorze Higgsa z leptonami w stanie końcowym w eksperymencie ATLAS (szczegóły) dr hab. Brückman
de Renstrom Paweł
5 Produkcja cząstek w oddziaływaniach dyfrakcyjnych przy wysokich energiach (szczegóły) prof. dr hab. Chwastowski Janusz
6 Produkcja mezonów powabnych w przypadkach dyfrakcyjnych (szczegóły) prof. dr hab. Chwastowski Janusz
7 Poszukiwania Nowej Fizyki z ciężkimi fermionami w stanach końcowych (szczegóły) dr hab. Kaczmarska Anna
8 Poszukiwanie ciężkiego boznu Higgsa w rozpadzie na kwarki b (szczegóły) dr hab. Malecki Paweł
9 Aparatura do pomiarów procesów fizyki cząstek elementarnych w eksperymencie ATLAS na HL-LHC (szczegóły) dr hab. Stanecka Ewa
10 Poszukiwanie nowej fizyki w przypadkach z dwoma bozonami Higgsa w eksperymencie ATLAS (szczegóły) dr hab. Wolter Marcin
11 Badanie produkcji cząstek naładowanych w zderzeniachprotonów i jąder atomowych w eksperymencie ATLAS przyakceleratorze LHC (szczegóły) dr hab. Woźniak Krzysztof
12 Skuteczność detekcji zespołów wielkich pękówatmosferycznych przez globalnie rozproszoną sieć małychdetektorów promieniowania kosmicznego (szczegóły) dr hab. Woźniak Krzysztof
13 Rozwój metod wyboru przypadków oddziaływań protonów i ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS przy akceleratorze LHC (szczegóły) dr hab. Woźniak Krzysztof
14 Eksperyment Bajkał – poszukiwanie nieznanych zjawisk astrofizycznych (szczegóły) dr hab. Góra Dariusz
15 Badanie promieni kosmicznych w Obserwatorium Pierre Auger (szczegóły) dr hab. Góra Dariusz
16 Wczesne ostrzeganie przed trzęsieniami ziemi dzięki monitorowaniu niskoenergetycznego promieniowania kosmicznego? (szczegóły) dr hab. Homola Piotr
17 Opracowanie numeryczne oraz weryfikacja eksperymentalna równań elektrodynamiki kwantowej opisujących rozszczepienie fotonu o bardzo dużej energii na fotony wtórne (szczegóły) dr hab. Homola Piotr
18 Anomalne rozkłady czasów przylotu w zespołach promieni kosmicznych jako sygnatury oddziaływań cząstek o dużej energii z kwantową strukturą czasoprzestrzeni (szczegóły) dr hab. Homola Piotr
19 Badanie wpływu promieniowania jonizującego pochodzącego z centralnych obszarów wielkich pęków atmosferycznych na zdrowie społeczeństwa (szczegóły) dr hab. Homola Piotr
20 Ekskluzywna i semi-ekskluzywna  elektroprodukcja i fotoprodukcja mezonów wektorowych (szczegóły) dr hab. Schäfer Wolfgang
21 Badanie własności materii jądrowej przy pomocy mezonów powabnych i par leptonów Drell-Yan w zderzenich protonproton i proton-jądro na LHC (szczegóły) dr. hab. Otwinowski Jacek
22 Badanie podłużnej ewolucji systemu w zderzeniach jąder atomowych za pomocą widm produkcji cząstek i efektów elektromagnetycznych (szczegóły) dr hab. Rybicki Andrzej
23 Poszukiwanie efektów łamania parzystości względem odwrócenia kierunku czasu w rozpadzie swobodnego neutronu (szczegóły) dr hab. Kozela Adam prof. IFJ PAN
24 Energia symetrii przy wysokich gęstościach: konstrukcja i testy detektora KRAB, analiza danych (szczegóły) dr hab. Łukasik Jerzy
25 Energia symetrii przy wysokich gęstościach: analiza danych z detektora KRATTA (szczegóły) dr hab. Łukasik Jerzy
26 Badanie mechanizmu klasteryzacji jądrowej przy użyciu reakcji pion-jądro atomowe (szczegóły) dr hab.   Pysz Krzysztof prof. IFJ PAN
27 Badania procesów wydzielania i przemian faz międzymetalicznych w wybranych stopach żelaza (szczegóły) dr hab. Dryzek Ewa
prof. IFJ PAN
28 Proces zdrowienia i rekrystalizacji w trybowarstwie, badany metodą anihilacji pozytonów, techniką SEM i  EBDS (szczegóły) prof. dr hab. inż. Dryzek Jerzy
29 Wpływ ograniczenia przestrzennego na dynamikę molekularną układów o różnym stopniu uporządkowania (szczegóły) dr hab. Gałązka Mirosław prof. IFJ PAN
30 Badania dynamiki w fazach przechłodzonych i stanach szklistych układów molekularnych (szczegóły) dr hab. Gałązka Mirosław prof. IFJ PAN
31 Procesy nanochemiczne indukowane wiązką elektronową w
środowisku płynnym w transmisyjnym mikroskopie elektronowym: kinetyka syntezy, rozpuszczania i elektrodepozycji nanocząstek Pt, Pd, Au i Ag (szczegóły)
dr hab. inż. Parlinska- Wojtan Magdalena
32 Nanocząstki metali szlachetnych jako nośniki leków oraz
fotouczulacze w chemio-fototerapii nowotworowej (szczegóły)
dr hab. inż. Parlinska- Wojtan Magdalena
33 Obliczenia ab initio dla silnie skorelowanych układów
z egzotycznymi stanami magnetycznymi (szczegóły)
dr hab.Piekarz Przemysław
34 Synteza i badanie własności kompozytów polimerowych zawierających nanocząstki magnetyczne (szczegóły) dr hab. Fitta Magdalena
35 Nowe materiały dla fotoniki: modulowalne laserowo multifunkcjonalne porowate cienkie warstwy krzemionkowe (szczegóły) dr hab. inż. Laskowski Łukasz
36 Magnetyki molekularne rozseparowane na powierzchni sferycznej krzemionki (szczegóły) dr hab. inż. Laskowski Łukasz
37 Magnetyczne cząstki porowate oparte na metalach szlachetnych – synteza, badanie ich własności optycznych i magnetycznych oraz możliwości zastosowań katalitycznych (szczegóły) dr hab. Świątkowska-Warkocka Żaneta
38 Cząstki kompozytowe oparte na krzemie i jego związkach – synteza laserowa, własności strukturalne i optyczne (szczegóły) dr hab. Świątkowska-Warkocka Żaneta
39 Wpływ długości łańcuchów alkilowych w częściowo fluorowanych ciekłych kryształach na ich własności fizykochemiczne (szczegóły) dr hab. Juszyńska-Gałązka Ewa prof. IFJ PAN
40 Wpływ różnych podstawników grup atomowych na  polimorfizm i dynamikę materii o globularnym kształcie molekuł (szczegóły) dr hab. Juszyńska-Gałązka Ewa prof. IFJ PAN
41 Badanie struktury bliskiego zasięgu oraz dynamiki wewnętrznej materii molekularnej w warunkach przestrzennego ograniczenia o rozmiarach nanometrowych metodami rozpraszania neutronów i komplementarnymi (szczegóły) dr hab. Zając Wojciech
prof. IFJ PAN  
42 Morfologia, struktura i własności magnetyczne nanodrutów metalicznych i tlenkowych otrzymywanych metodą elektrodepozycji (szczegóły) dr hab. inż. Kąc Małgorzata
43 Precyzyjne rachunki w zderzeniach hadronów przy wysokich
energiach (szczegóły)
dr hab. Andreas van Hameren
44 Precyzyjne obliczenia asymetrii ładunkowej w pobliżu piku Z (szczegóły) prof. dr hab. Jadach Stanisław
45 Metody precyzyjnego pomiaru bozonu Z na niewidzialne cząstki (szczegóły) prof. dr hab. Jadach Stanisław
46 Nowy poziom precyzji dla nuklearnych rozkładów partonowych. (szczegóły) dr hab. Kusina Aleksander
47 Nowe podejście do pomiaru dżetów kwarkowych i gluonowych w LHC (szczegóły) dr hab. Siódmok Andrzej
48 Nowe podejście do otrzymywania przewidywań Chromodynamiki Kwantowej dla LHC (szczegóły) dr hab. Siódmok Andrzej
49 Precyzyjne obliczenia dla procesu Bhabha dla kolajderów elektronowych (szczegóły) dr hab. Siódmok Andrzej
50 Precyzyjne przewidywania dla procesu produkcji pary bozonów W w anihilacji elektron-pozytron (szczegóły) prof. dr hab. Skrzypek Maciej
51 Splątanie cząstek bez oddziaływania — identyczność jako
zasób splątania (szczegóły)
dr hab. Błasiak Paweł
52 Modele przyczynowości oraz ontologiczne aspekty
nielokalności w mechanice kwantowej (szczegóły)
dr hab. Błasiak Paweł
53 Uogólnione równanie telegrafistów: narzędzie do wytłumaczenia dyfuzji ze skończoną prędkością (szczegóły) dr hab. Górska Katarzyna
54 Fenomenologiczny opis procesu „excess wings” opisującego  w obszarze wysokich częstości zjawiska niedebyeowskiej relaksacji dielektrycznej (szczegóły) dr hab. Górska Katarzyna
55 Badanie wpływu promieniowania jonizującego na trójwymiarowe modele raka prostaty przy użyciu metod spektroskopii oscylacyjnej (szczegóły) dr hab. inż. Paluszkiewicz Czesława
56 Badanie oddziaływania lek – nanonośnik spektroskopią AFM-IR (szczegóły) dr hab. inż. Paluszkiewicz Czesława
57 Analiza własności fizykochemicznych farmaceutycznych postaci leku w trakcie procesu uwalniania substancji czynnej przy użyciu technik magnetycznego rezonansu jądrowego (szczegóły) dr hab. Węglarz Władysław
58 Czasowo-przestrzenna analiza własności fizykochemicznych i strukturalnych farmaceutycznych matryc polimerowych wytwarzanych za pomocą druku 3D (szczegóły) dr hab. Węglarz Władysław
59 Badanie wpływu populacji elektronów nadtermicznych na transport domieszek w plazmie termojądrowej uwięzionej w tokamaku (szczegóły) dr hab. Bielecki Jakub
60 Zjawisko kompresji radiacyjnej w mieszaninach gazów dla układu PF-24 (szczegóły) dr hab. Kulińska Agnieszka
61 Badanie szybkości reakcji proton bor (pB) w układzie Plasma-Focus (szczegóły) dr hab. Scholz Marek
62 Dozymetria i mikrodozymetria z wykorzystaniem śladowych detektorów fluorescencyjnych dla radioterapii protonowej (szczegóły) prof. dr hab. Olko Paweł
63 Mikro-obrazowanie dawek promieniowania jonizującego przy pomocy fotoluminescencji kryształów fluorku litu (szczegóły) prof. dr hab. Bilski Paweł
64 Dualna metoda pomiaru dawek promieniowania jonizującego w czasie rzeczywistym w oparciu o wysokoczułe kryształy luminescencyjne (szczegóły) dr hab. inż. Marczewska Barbara
65 Kriokonity jako indykatory zanieczyszczeń promieniotwórczych (szczegóły) dr hab. Łokas Edyta
prof. IFJ PAN
66 Opracowanie systemu indywidualnego monitoringu promieniotwórczych skażeń wewnętrznych na potrzeby zakładów medycyny nuklearnej (szczegóły) dr hab. Łokas Edyta
prof. IFJ PAN  
67Rozszerzona identyfikacja komórek rakowych poprzez pomiary nanomechaniczne selektywnie wychwyconych komórek (szczegóły)prof dr hab. Małgorzata Lekka,
68Badanie właściwości przypadków dyfrakcyjnej produkcji przypadków foton+dżet na podstawie danych zebranych przez detektor ATLAS (szczegóły)prof. dr hab. Janusz Chwastowski
69Badanie procesów nieliniowego oddziaływania promieniowania X z materią (szczegóły)dr hab. Jakub Szlachetko