kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze – IFJ PAN

Nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki fizyczne

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p.Temat badawczyKandydat na promotora
1Produkcja mezonów powabnych w przypadkach dyfrakcyjnych (szczegóły)prof. dr hab. Janusz Chwastowski
2Proton diffraction at high energies (szczegóły) prof. dr hab. Janusz Chwastowski
3Zastosowanie nowoczesnych metod analizy
wielowymiarowej do optymalizacji poszukiwań nowej fizyki w sektorze Higgsa z leptonami w stanie końcowym w eksperymencie ATLAS (szczegóły)
dr hab. Paweł Brückman de Renstrom
4Poszukiwania Nowej Fizyki z ciężkimi fermionami w stanach końcowych w eksperymencie ATLAS (szczegóły)dr hab. Anna Kaczmarska
5Poszukiwanie neutrin wysokich energii emitowanych w Bąblach Fermiego (szczegóły)dr hab. Paweł Malecki
6Eksperyment Baikal-GVD: poszukiwanie neutrin wysokich energii ze źródeł astrofizycznych (szczegóły)dr hab. Paweł Malecki
7Badanie zjawiska tłumienia produkcji dżetów w oddziaływaniach p+Pb i Pb+Pb w eksperymencie ATLAS przy LHC. (szczegóły)prof. dr hab. Adam Trzupek
8Poszukiwanie nowej fizyki w przypadkach z dwoma bozonami Higgsa w eksperymencie ATLAS (szczegóły)dr hab. Marcin Wolter
9Badanie produkcji cząstek naładowanych w zderzeniach protonów i jąder atomowych w eksperymencie ATLAS przy akceleratorze LHC (szczegóły)Dr hab. Krzysztof Woźniak
10Rejestracja kaskad promieniowania kosmicznego za pomocą
systemu prostych detektorów Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory (Maksymalnie Rozproszone Obserwatorium Promieni Kosmicznych) (szczegóły)
Dr hab. Krzysztof Woźniak
11Rozwój metod wyboru przypadków oddziaływań protonów i ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS przy akceleratorze LHC (szczegóły)Dr hab. Krzysztof Woźniak
12Emisja ultra-wysokoenergetycznych promieni kosmicznych z dżetów typu blazar (szczegóły)Dr hab. Gopal Bhatta
13Poszukiwanie korelacji między blyskami promieniowania elektromagnetycznego o energiach w zakresie gamma, rentgenowskim i ultrafioletowym i promieniami kosmiczny najwyższych energii (szczegóły)Dr hab. Gopal Bhatta
14Anomalne rozkłady czasów przylotu w zespołach promieni kosmicznych jako sygnatury oddziaływań cząstek o dużej energii z kwantową strukturą czasoprzestrzeni (szczegóły)dr hab. Piotr Homola
15Wczesne ostrzeganie przed trzęsieniami ziemi dzięki monitorowaniu niskoenergetycznego promieniowania kosmicznego (szczegóły)dr hab. Piotr Homola
16Opracowanie numeryczne oraz weryfikacja eksperymentalna równań elektrodynamiki kwantowej opisujących rozszczepienie fotonu o bardzo dużej energii na fotony wtórne (szczegóły)dr hab. Piotr Homola
17Badanie promieni kosmicznych w zmodernizowanym Obserwatorium Pierre Auger (szczegóły)dr hab.Jan Pękala
18Rozwój oprogramowania do symulacji/rekonstrukcji danych oraz jego testowanie w ramach neutrinowego eksperymentu Baikal- GVD (szczegóły)dr hab. Jarosław Stasielak
19Warunki początkowe dla ewolucji hydrodynamicznej plazmy kwarkowo-gluonowej w obszarze energii SPS (szczegóły)dr hab. Katarzyna Mazurek
20Rozszczepienie i inne procesy jądrowe w ultrarelatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów (szczegóły)dr hab. Katarzyna Mazurek
21Produkcja par kwarkonii a tetrakwarki złożone z ciężkich kwarków (szczegóły)dr hab. Wolfgang Schäfer
22Badanie materii hadronowej przy pomocy neutralnych mezonów rekonstruowanych w eksperymencie ALICE przy energiach LHC w Run 3 (szczegóły)dr hab. Adam Matyja
23Badanie procesów fotonowych w zderzeniach ultra peryferycznych w eksperymencie ALICE przy energiach LHC w Run 3 (szczegóły)dr hab. Adam Matyja
24Badanie własności materii jądrowej przy pomocy par leptonów Drell-Yan w zderzenich proton-proton i proton-jądro przy pomocy detektora ALICE na LHC (szczegóły)dr hab. Jacek Otwinowski
25Badanie własności materii jądrowej przy pomocy czarmonia produkowanych w zderzenich photon-proton(ołów) przy pomocy detektora ALICE na LHC. (szczegóły)dr hab. Jacek Otwinowski
26Badanie reakcji indukowanych pionami z wykorzystaniem spektrometru HADES@GSI(szczegóły)dr hab. Izabela Ciepał
27Poszukiwanie efektów łamania parzystości względem
odwrócenia kierunku czasu w rozpadzie swobodnego
neutronu (szczegóły)
dr hab. Adam Kozela prof. IFJ PAN
28Badanie mechanizmu klasteryzacji jądrowej przy użyciu
reakcji pion-jądro atomowe (szczegóły)
dr hab. Pysz Krzysztof, profesor IFJ PAN
29Badania warstwy wierzchniej otrzymanej metodami silnego odkształcenia plastycznego w materiałach metalicznych przy użyciu spektroskopii anihilacji pozytonów (szczegóły)dr hab. Ewa Dryzek
30Badania procesów zdrowienia w warstwie wierzchniej i w trybowarstwie metodą anihilacji pozytonów, techniką SEM i EBDS (szczegóły)prof. dr hab. inż. Jerzy Dryzek
31Badania dynamiki w fazach przechłodzonych i stanach szklistych różnych układów molekularnych (szczegóły)dr hab. Gałązka Mirosław
32Obserwacje in situ dynamicznych procesów, takich jak absorpcja, miejsce akumulacji i interakcja między nanocząstkami złota o różnej wielkości i kształcie, a żywymi komórkami w środowisku ciekłym bezpośrednio w mikroskopie Nanolive 3D CX-A (szczegóły)prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan
33Analiza stabilności fazowej, termicznej, czasowej i chemicznej układów nanocząstka-ligand mających zastosowanie jako nośniki leków (szczegóły)prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan
34Transport w obecności silnych oddziaływań (szczegóły)dr hab. Ipsita Mandal
35Eksploracje w modelach tensorowych (szczegóły)dr hab. Ipsita Mandal
36Skorelowane fazy w płaskich pasmach elektronowych w heterostrukturach van der Waalsa (szczegóły)dr hab. Ipsita Mandal
37Nadprzewodnictwo w układach hybrydowych magnetyków i metali (szczegóły) dr hab. Ipsita Mandal
38Niekolinearne tekstury spinowe w metalicznych materiałach hybrydowych (szczegóły)prof. dr hab. Marta Wolny-Marszałek
39Synteza i obliczanie ab-initio różnych rodzajów heterozłączy półprzewodnik/metal do zastosowań fotokatalitycznych (szczegóły)dr hab. Żaneta Świątkowska-Warkocka
40Cząstki kompozytowe oparte na krzemie i jego związkach – synteza laserowa, własności strukturalne i optyczne (szczegóły)dr hab. Żaneta Świątkowska-Warkocka
41Kompozyty ferrytowo/polimerowe – synteza laserowa, własności strukturalne, magnetyczne i ich potencjalne zastosowania w ogniwach paliwowych (szczegóły)dr hab. Żaneta Świątkowska-Warkocka
42Cząstki ferrytowe – synteza laserowa, własności strukturalne, magnetyczne i ich możliwa aplikacja biosensoryczna (szczegóły)dr hab. Żaneta Świątkowska-Warkocka
43Wpływ architektury molekularnej i przestrzennej na mikroskopowe i makroskopowe własności substancji polarnych (szczegóły)dr hab. Ewa Juszyńska-Gałązka
44Magnetyki molekularne na nośnikach sferycznych: badanie wpływu przewodnictwa substratów na własności magnetyczne nanokompozytów (szczegóły)dr hab. inż. Łukasz Laskowski
45Modelowanie własności fizycznych magnetyków molekularnych (szczegóły)dr hab. Robert Pełka
46Przyczynowe mechanizmy kwantowych korelacji (szczegóły)dr hab. Paweł Błasiak
47Obrazowanie nanospektroskopowe ultracienkich błon lipidowych techniką AFM-IR (szczegóły)dr hab. inż. Czesława Paluszkiewicz
48Badania konformacji i orientacji molekuł w błonach biologicznych z zastosowaniem nanospektroskopii ze zmienną polaryzacją (szczegóły)dr hab. inż. Czesława Paluszkiewicz
49Efekt lokalnego wzmocnienia pola elektromagnetycznego w badaniach pęcherzyków błonowych techniką AFM-IR (szczegóły)dr hab. inż. Czesława Paluszkiewicz
50Energia swobodna jako siła sprawcza zmian własności komórek nowotworowych – współdzialanie udziałów opisujących kształt, elastyczność i adhezję komórek (szczegóły)prof. dr hab. Małgorzata Lekka
51Modelowanie transportu promieniowania w eksperymentach z wiązkami neutronów w laboratorium IFMIF-DONES (szczegóły)dr hab. Wojciech Królas
52Zjawisko kompresji radiacyjnej w mieszaninach gazów dla układu PF-24 (szczegóły)dr hab. Agnieszka Kulińska
53Modelowanie odpowiedzi układów detekcyjnych modułu testowego STUMM dedykowanego dla źródła neutronów IFMIF-DONES (szczegóły)dr hab. inż. Urszula Wiącek
54Badanie dynamiki emisji neutronów w PF-24 z wykorzystaniem neutronowej kamery otworkowej (szczegóły)dr hab. inż. Urszula Wiącek
55Badanie szybkości reakcji proton bor (pB) w układzie Plasma-Focus (szczegóły)dr hab. Marek Scholz
56Mikrodozymetria śladowych detektorów fluorescencyjnych dla oceny dawek w radioterapii protonowej i podczas lotów kosmicznych (szczegóły)prof. dr hab. Paweł Olko
57Dozymetria wiązki protonowej dla potrzeb testów odporności radiacyjnej elektroniki (szczegóły)dr hab. inż. Jan Swakoń
58Dozymetria wiązek ultra wysokich intensywności na potrzeby radioterapii protonowej typu FLASH (szczegóły)dr hab. inż. Jan Swakoń
59Fluorescencyjne detektory śladów cząstek na bazie kryształów fluorku litu (szczegóły)prof. dr hab. Paweł Bilski
60Dozymetria 3D na bazie optycznej stymulowanej luminescencji (szczegóły)prof. dr hab. Paweł Bilski
61Luminofor do pomiaru dawek promieniowania jonizującego w czasie rzeczywistym (szczegóły)dr hab. inż. Barbara Marczewska
62Poszukiwanie i otrzymywanie radionuklidów dla medycyny
nuklearnej (szczegóły)
prof. dr habJerzy W. Mietelski
63Tryt związany organicznie i w fazie wodnej obecny w materiałach
roślinnych (szczegóły)
prof. dr habJerzy W. Mietelski
64Wybrane gatunki ptaków jako biomonitory skażeń
radioaktywnych (szczegóły)
1) prof. dr habJerzy W. Mietelski, 2) dr hab. Ignacy Kitowski prof. UP w Lublinie
65Metabolizm cytrynianów i glukonianów w komórkach nowotworowych. Ocena możliwości ich zastosowania w onkologii oraz medycynie nuklearnej (szczegóły)dr hab. Kamil Brudecki
66Pokłosie zanieczyszczenia norweskich lodowców radionuklidami pochodzenia atmosferycznego (szczegóły)dr hab. inż. Edyta Łokas
67Identyfikacja naturalnych i sztucznych izotopów promieniotwórczych w atmosferze, badanie dynamiki zmian ich stężeń aktywności oraz poszukiwanie przyczyn zaobserwowanych zjawisk na przestrzeni dziesięcioleci (szczegóły)dr hab. inż. Kierepko Renata
68Badania izotopów gamma-promieniotwórczych w organizmach ludności ukraińskiej przy zastosowaniu spektrometrii całego ciała (szczegóły)dr hab. inż. Kierepko Renata
69Wyznaczanie stanów elektronowych w bistabilnych magnetykach molekularnych (szczegóły)dr hab. Magdalena Fitta
70Badanie ab initio stanów powierzchniowych indukowanych nietrywialną topologią (szczegóły)dr hab. Andrzej Ptok, prof. IFJ PAN
71Badanie właściwości fizykochemicznych elektroprzędzonych
włókien kompozytowych polimer/substancja lecznicza (szczegóły)
dr hab. Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte