kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze – IFJ PAN

Nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki fizyczne

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p.Temat badawczyKandydat na promotora
1Poszukiwanie rozpadów łamiących liczbę leptonową B→ hlτ (szczegóły)Dr hab. Andrzej Bożek
2Przyspieszanie cząstek na falach uderzeniowych w plazmie kosmicznej (szczegóły)Prof. dr hab. Jacek Niemiec
3Produkcja mezonów powabnych w przypadkach dyfrakcyjnych (szczegóły)Prof. dr hab. Janusz Chwastowski
4Badanie właściwości przypadków dyfrakcyjnej produkcji przypadków foton+dżet na podstawie danych zebranych przez detektor ATLAS (szczegóły)Prof. dr hab. Janusz Chwastowski
5Badanie oddziaływań foton-foton na LHC (szczegóły)Prof. dr hab. Janusz Chwastowski
6Poszukiwania Nowej Fizyki z ciężkimi fermionami w stanach końcowych (szczegóły)Dr hab. Anna Kaczmarska
7Poszukiwanie ciężkiego boznu Higgsa w rozpadzie na kwarki b (szczegóły)Dr hab. Paweł Malecki
8Eksperyment Baikal-GVD: poszukiwanie neutrin wysokich energii ze źródeł astrofizycznych (szczegóły)Dr hab. Paweł Malecki
9Badanie produkcji cząstek naładowanych w zderzeniach protonów i jąder atomowych w eksperymencie ATLAS przy akceleratorze LHC (szczegóły)Dr hab. Krzysztof Woźniak
10Rozwój metod wyboru przypadków oddziaływań protonów i ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS przy akceleratorze LHC (szczegóły)Dr hab. Krzysztof Woźniak
11Detekcja zespołów wielkich pęków atmosferycznych przez globalnie rozproszoną sieć małych detektorów promieniowania kosmicznego (szczegóły)Dr hab. Krzysztof Woźniak
12Emisja ultra-wysokoenergetycznych promieni kosmicznych z dżetów typu blazar (szczegóły)Dr hab. Gopal Bhatta
13Poszukiwanie korelacji między blyskami promieniowania elektromagnetycznego o energiach w zakresie gamma, rentgenowskim i ultrafioletowym i promieniami kosmiczny najwyższych energii (szczegóły)Dr hab. Gopal Bhatta
14Badanie promieni kosmicznych w zmodernizowanym Obserwatorium Pierre Auger (szczegóły)Dr hab. Dariusz Góra
15Opracowanie numeryczne oraz weryfikacja eksperymentalna równań elektrodynamiki kwantowej opisujących rozszczepienie fotonu o bardzo dużej energii na fotony wtórne (szczegóły)Dr hab. Piotr Homola
16Wczesne ostrzeganie przed trzęsieniami ziemi dzięki monitorowaniu niskoenergetycznego promieniowania kosmicznego? (szczegóły)Dr hab. Piotr Homola
17Anomalne rozkłady czasów przylotu w zespołach promieni kosmicznych jako sygnatury oddziaływań cząstek o dużej energii z kwantową strukturą czasoprzestrzeni (szczegóły)Dr hab. Piotr Homola
18Badanie wpływu promieniowania jonizującego pochodzącego z centralnych obszarów wielkich pęków atmosferycznych na zdrowie społeczeństwa (szczegóły)Dr hab. Piotr Homola
19Rozwój algorytmów rekonstrukcji przypadków oraz analiza danych w eksperymencie MUonE w CERN (szczegóły)Dr hab. inż. Marcin Kucharczyk
20Warunki początkowe dla ewolucji hydrodynamicznej plazmy kwarkowo-gluonowej w obszarze energii SPS (szczegóły)Dr hab. Katarzyna Mazurek
21Produkcja par kwarkonii a tetrakwarki złożone z ciężkich kwarków (szczegóły)Dr hab. Wolfgang Schäfer
22Badanie rozpadu gamma stanów wzbudzonych jąder atomowych z zastosowaniem wiązki protonów (szczegóły)Dr hab. inż. Maria Kmiecik
23Badanie materii  hadronowej  przy  pomocy neutralnych mezonów rekonstruowanych w   eksperymencie   ALICE przy energiach LHC w Run 3 (szczegóły)Dr hab. Adam Matyja
24Badanie procesów fotonowych w zderzeniach ultra peryferycznych w eksperymencie ALICE przy energiach LHC w Run 3 (szczegóły)Dr hab. Adam Matyja
25Badanie własności materii jądrowej przy pomocy czarmonia produkowanych w zderzeniach photon-proton (ołów)przy pomocy detektora ALICE na LHC (szczegóły)Dr hab. Jacek Otwinowski
26Badanie  własności  materii  jądrowej  przy  pomocy par leptonów  Drell-Yan  w  zderzeniach  proton-proton  i  proton-jądro przy pomocy detektora ALICE na LHC (szczegóły)Dr hab. Jacek Otwinowski
27Badanie   ewolucji   podłużnej   materii   wytworzonej   w ultrarelatywistycznych zderzeniach jądrowych (szczegóły)Dr hab. Andrzej Rybicki
28Poszukiwanie efektów łamania parzystości względem odwrócenia kierunku czasu w rozpadzie swobodnego neutronu (szczegóły)Dr hab. Adam Kozela
29Badania oddziaływań jądrowych w układach kilku nukleonów (szczegóły)Dr hab. Adam Kozela
30Energia symetrii: od ciężkich jonów do gwiazd neutronowych (szczegóły)Dr hab. Jerzy Łukasik
31Energia symetrii z reakcji ciężkojonowych (szczegóły)Dr hab. Jerzy Łukasik
32Badanie mechanizmu klasteryzacji jądrowej przy użyciu reakcji pion-jądro atomowe (szczegóły)Dr hab. Krzysztof Pysz
33Badania warstwy wierzchniej otrzymanej metodami silnego odkształcenia plastycznego w materiałach metalicznych przy użyciu spektroskopii anihilacji pozytonów (szczegóły)Dr hab. Ewa Dryzek
34Wpływ ograniczenia przestrzennego na dynamikę molekularną układów w różnych fazach termodynamicznych (szczegóły)Dr hab. Mirosław Gałązka
35Badania dynamiki w fazach przechłodzonych i stanach szklistych różnych układów molekularnych (szczegóły)Dr hab. Mirosław Gałązka
36Skorelowane fazy w płaskich pasmach elektronowych w heterostrukturach van der Waalsa (szczegóły)Dr hab. Przemysław Piekarz
37Uogólnione modele SYK (szczegóły)Dr hab. Przemysław Piekarz
38Badanie stanów topologicznych indukowanych nietrywialną topologią (szczegóły)Dr hab. Andrzej Ptok
39Katalityczne nanocząstki niezawierające platyny oraz innych metali szlachetnych do reakcji utleniania etanolu i redukcji tlenu w ogniwie paliwowym (szczegóły)Prof. dr hab. Magdalena Parlińska-Wojtan
40Obserwacje in situ dynamicznych procesów, takich jak absorpcja, miejsce akumulacji i interakcja między nanocząstkami złota o różnej wielkości i kształcie, a żywymi komórkami w środowisku ciekłym bezpośrednio w mikroskopie Nanolive 3D CX-A (szczegóły)Prof. dr hab. Magdalena Parlińska-Wojtan
41Analiza stabilności fazowej, termicznej, czasowej i chemicznej układów nanocząstka-ligand mających zastosowanie jako nośniki leków (szczegóły)Prof. dr hab. Magdalena Parlińska-Wojtan
42Cząstki kompozytowe oparte na krzemie i jego związkach – synteza laserowa, własności strukturalne i optyczne (szczegóły)Dr hab. Żaneta Świątkowska-Warkocka
43Kompozyty ferrytowo/polimerowe – synteza laserowa, własności strukturalne, magnetyczne i ich potencjalne zastosowania w ogniwach paliwowych (szczegóły)Dr hab. Żaneta Świątkowska-Warkocka
44Cząstki ferrytowe – synteza laserowa, własności strukturalne, magnetyczne i ich możliwa aplikacja biosensoryczna (szczegóły)Dr hab. Żaneta Świątkowska-Warkocka
45Niekolinearne   tekstury   spinowe   w metalicznych materiałach hybrydowych (szczegóły)Prof. dr hab. Marta  Wolny-Marszałek
46Wpływ fluoru na dynamikę wibracyjną ciekłych kryształów w różnych stanach termodynamicznych (szczegóły)Dr hab. Ewa Juszyńska-Gałązka
47Dynamika wibracyjna alkoholi polarnych w różnych stanach termodynamicznych. Opis trójwymiarowego układu przestrzennego wiązań wodorowych (szczegóły)Dr hab. Ewa Juszyńska-Gałązka
48Nowe materiały dla fotoniki: modulowalne laserowo multifunkcjonalne porowate cienkie warstwy krzemionkowe (szczegóły)Dr hab. inż. Łukasz Laskowski
49Multifunkcjonalne porowate nanomateriały jako nowoczesne filtry środowiskowe do remediacji gleb i wód podziemnych (szczegóły)Dr hab. inż. Łukasz Laskowski
50Precyzyjne obliczenia asymetrii ładunkowej w pobliżu piku Z (szczegóły)Prof. dr hab. Stanisław Jadach
51Metody precyzyjnego pomiaru bozonu Z na niewidzialne cząstki (szczegóły)Prof. dr hab. Stanisław Jadach
52Nowe podejście do otrzymywania przewidywań Chromodynamiki Kwantowej dla LHC (szczegóły)Dr hab. Andrzej Siódmok
53Precyzyjne obliczenia dla procesu Bhabha dla kolajderów elektronowych (szczegóły)Dr hab. Andrzej Siódmok
54Badania dotyczące przyczynowości w mechanice kwantowej (szczegóły)Dr hab. Paweł Błasiak
55Obrazowanie nanospektroskopowe ultracienkich błon lipidowych techniką AFM-IR” (szczegóły)Dr hab. inż. Czesława Paluszkiewicz
56Efekt lokalnego wzmocnienia pola elektromagnetycznego w badaniach pęcherzyków błonowych techniką AFM-IR (szczegóły)Dr hab. inż. Czesława Paluszkiewicz
57Badania konformacji i orientacji molekuł w błonach biologicznych z zastosowaniem nanospektroskopii ze zmienną polaryzacją (szczegóły)Dr hab. inż. Czesława Paluszkiewicz
58Analiza własności fizykochemicznych farmaceutycznych postaci leku w trakcie procesu uwalniania substancji czynnej przy użyciu technik magnetycznego rezonansu jądrowego (szczegóły)Dr hab. Władysław Węglarz
59Zastosowanie spektroskopii MAS NMR w badaniach materiałowych (szczegóły)Dr hab. Władysław Węglarz
60Zastosowanie technik obrazowania oraz spektroskopii MR do badań nowych nanomateriałów teranostycznych w warunkach in vitro i in vivo (szczegóły)Dr hab. Władysław Węglarz
61Wpływ rozkładu domieszek na wydajność pracy tokamaka dla różnych scenariuszy plazmy (szczegóły)Dr hab. Jakub Bielecki 
62Zjawisko kompresji radiacyjnej w mieszaninach gazów dla układu PF-24 (szczegóły)Dr hab. Agnieszka Kulińska
63Modelowanie transportu promieniowania w eksperymentach z wiązkami neutronów w laboratorium IFMIF-DONES (szczegóły)Dr hab. Wojciech Królas
64Badanie szybkości reakcji proton bor (pB) w układzie Plasma-Focus (szczegóły)Dr hab. Marek Scholz
65Modelowanie odpowiedzi układów detekcyjnych modułu testowego STUMM dedykowanego dla źródła neutronów IFMIF-DONES (szczegóły)Dr hab. inż. Urszula Wiącek
66Badanie dynamiki emisji neutronów w PF-24 z wykorzystaniem neutronowej kamery otworkowej (szczegóły)Dr hab. inż. Urszula Wiącek
67Mikrodozymetria śladowych detektorów fluorescencyjnych dla oceny dawek w radioterapii protonowej i podczas lotów kosmicznych (szczegóły)Prof. dr hab. Paweł Olko
68Dozymetria wiązek ultra wysokich intensywności na potrzeby radioterapii protonowej typu FLASH (szczegóły)Dr hab. inż. Jan Swakoń
69Dozymetria wiązki protonowej dla potrzeb testów odporności radiacyjnej elektroniki (szczegóły)Dr hab. inż. Jan Swakoń
70Dozymetria wiązek neutronowych na potrzeby terapii BNCT w dedykowanych fantomach wykonywanych techniką druku 3D (szczegóły)Dr hab. inż. Jan Swakoń
71Luminescencyjne mikro-obrazowanie rozkładu dawki promieniowania jonizującego (szczegóły)Prof. dr hab. Paweł Bilski
72Luminofory do pomiaru dawek promieniowania jonizującego w czasie rzeczywistym (szczegóły)Dr hab. inż. Barbara Marczewska
73Tryt związany organicznie i w fazie wodnej obecny w materiałach roślinnych (szczegóły)Prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski
74Wybrane gatunki ptaków jako biomonitory skażeń radioaktywnych (szczegóły)Prof. dr hab. Jerzy W Mietelski. , Dr hab. Ignacy Kitowski
75Poszukiwanie    i    otrzymywanie radionuklidów   dla   medycyny nuklearnej (szczegóły)Prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski
76Identyfikacja naturalnych i sztucznych izotopów promieniotwórczych w atmosferze, badanie dynamiki zmian ich stężeń aktywności oraz poszukiwanie przyczyn zaobserwowanych zjawisk na przestrzeni dziesięcioleci (szczegóły)Dr hab. inż. Renata Kierepko, prof. IFJ PAN
77Kriokonity jako indykatory zanieczyszczeń promieniotwórczych (szczegóły)Dr hab. Edyta Łokas
78Modelowanie stochastycznych oddziaływań promieniowania z systemami biologicznymi w nanoskali (szczegóły)Dr hab. Renata Kopeć
79Charakterystyka widm liniowego przekazu energii w mieszanych polach promieniowania w radioterapii protonowej (szczegóły)Dr hab. Renata Kopeć
80Badanie powabnych rozpadów hadronów pięknych oraz rekonstrukcja zderzenia proton-proton w eksperymencie LHCb (szczegóły)Prof. dr. hab. Mariusz Witek
81Struktura jąder z okolicy podwójnie magicznych rdzeni 132Sn i 208Pb jako doskonałe laboratorium do badania efektywnych oddziaływań nukleon-nukleon (szczegóły)Prof. dr hab. Bogdan Fornal
82Eksperyment Baikal-GVD: analiza danych i rozwój oprogramowania do rekonstrukcji i kalibracji teleskopu (szczegóły)Dr hab. Paweł Malecki
83Rozwój oprogramowania do symulacji/rekonstrukcji danych oraz jego testowanie
w ramach neutrinowego eksperymentu Baikal-GVD (szczegóły)
Dr hab. Jarosław Stasielak
84Badanie charakterystyk półtaonoawych rozpadów B→ D(*)τν (szczegóły)Dr hab. Andrzej Bożek
85Badania izotopów gamma-promieniotwórczych w organizmach ludności ukraińskiej przy zastosowaniu spektrometrii całego ciała (szczegóły)Dr hab. inż. Renata Kierepko, prof. IFJ PAN
86Synteza i charakteryzacja fizykochemiczna nanosystemów do celowanych terapii przeciwnowotworowych (szczegóły)Prof. dr hab. Magdalena Parlińska-Wojtan