kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze – IFJ PAN

Nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki fizyczne

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p.Temat badawczyKandydat na promotora
1Badanie wielozakresowej zmienności blazarów (szczegóły)dr hab. Alicja Wierzcholska
2Produkcja mezonów powabnych w przypadkach dyfrakcyjnych (szczegóły)prof. dr hab. Janusz Chwastowski
3Poszukiwania Nowej Fizyki z ciężkimi fermionami w stanach końcowych w eksperymencie ATLAS (szczegóły)dr hab. Anna Kaczmarska
4Eksperyment P-ONE: analiza danych i rozwój oprogramowania do rekonstrukcji i kalibracji teleskopu (szczegóły)dr hab. Paweł Malecki
5Badanie produkcji cząstek naładowanych w zderzeniach protonów i jąder atomowych w eksperymencie ATLAS przy akceleratorze LHC (szczegóły)dr hab. Krzysztof Woźniak
6Rozwój metod wyboru przypadków oddziaływań protonów i ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS przy akceleratorze LHC (szczegóły)dr hab. Krzysztof Woźniak
7Anomalne rozkłady czasów przylotu w zespołach promieni kosmicznych jako sygnatury oddziaływań cząstek o dużej energii z kwantową strukturą czasoprzestrzeni (szczegóły)dr hab. Piotr Homola
8Wczesne ostrzeganie przed trzęsieniami ziemi dzięki monitorowaniu niskoenergetycznego promieniowania kosmicznego? (szczegóły)dr hab. Piotr Homola
9Opracowanie numeryczne oraz weryfikacja eksperymentalna równań elektrodynamiki kwantowej opisujących rozszczepienie fotonu o bardzo dużej energii na fotony wtórne (szczegóły)dr hab. Piotr Homola
10Badanie promieni kosmicznych w zmodernizowanym Obserwatorium Pierre Auger (szczegóły)dr hab. Jan Pękala
11Poszukiwanie zjawisk nowej fizyki w eksperymencie MUonE (szczegóły)dr hab. inż. Marcin Kucharczyk
12Warunki początkowe dla ewolucji hydrodynamicznej plazmy kwarkowo-gluonowej w obszarze energii SPS (szczegóły)dr hab. Katarzyna Mazurek
13Systematyczne badanie procesów przedrównowagowych i ich manifestacji w danych doświadczalnych (szczegóły)dr hab. Katarzyna Mazurek
14Badanie zależności pomiędzy kształtem jądra złożonego a deformacją produktu jego rozpadu za pomocą pomiaru rozpadu gigantycznego rezonansu dipolowego GDR (szczegóły)dr hab. Maria Kmiecik
15Badanie materii hadronowej przy pomocy neutralnych mezonów rekonstruowanych w eksperymencie ALICE przy energiach LHC w Run 3 (szczegóły)dr hab. Adam Matyja
16Badanie procesów fotonowych w zderzeniach ultra peryferycznych w eksperymencie ALICE przy energiach LHC w Run 3 (szczegóły)dr hab. Adam Matyja
17Badanie własności gęstej i gorącej materii jądrowej przy pomocy dżetów z fragmentacji kwarków pięknych w zderzeniach jadro-jądro przy pomocy detektora ALICE na LHC (szczegóły)dr hab. Jacek Otwinowski
18Badanie własności materii jądrowej przy pomocy par leptonów Drell-Yan w zderzenich proton-proton i proton-jądro przy pomocy detektora ALICE na LHC (szczegóły)dr hab. Jacek Otwinowski
19Badanie własności materii jądrowej przy pomocy czarmonia produkowanych w zderzenich photon-proton(ołów) przy pomocy detektora ALICE na LHC (szczegóły)dr hab. Jacek Otwinowski
20Produkcja i rozpady rezonansów barionowych w zderzeniach proton-proton przy energiach 1.58 i 4.5 GeV z wykorzystaniem spektrometru HADES (szczegóły)dr hab. Izabela Ciepał
21Produkcja i rozpady lekkich mezonów w zderzeniach proton-proton przy energii 4.5 GeV z wykorzystaniem spektrometru HADES (szczegóły)dr hab. Izabela Ciepał
22Badania oddziaływań jądrowych w układach kilku nukleonów (szczegóły)dr hab. Adam Kozela
23Formowanie i pomiar pola neutronowego dla radioterapii borowo-neutronowej (BNCT) (szczegóły)dr hab. Krzysztof Pysz
24Wielowartościowe przewodniki jonowe (szczegóły)prof. dr hab. Zbigniew Łodziana
25Obserwacje in situ dynamicznych procesów, takich jak absorpcja, miejsce akumulacji i interakcja między nanocząstkami złota o różnej wielkości i kształcie, a żywymi komórkami w środowisku ciekłym bezpośrednio w mikroskopie Nanolive 3D CX-A (szczegóły)Prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan
26Analiza stabilności fazowej, termicznej, czasowej i chemicznej układów nanocząstka-ligand mających zastosowanie jako nośniki leków (szczegóły)Prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan
27Mikroskopia Nanolive 3D w połączeniu ze spektroskopią FTIR -ATR pyłków i miodów, jako narzędzie do identyfikacji monopyłkowych miodów (szczegóły)Prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan
28Transport w obecności silnych oddziaływań (szczegóły)dr hab. Ipsita Mandal
29Eksploracje w modelach tensorowych (szczegóły)dr hab. Ipsita Mandal
30Skorelowane fazy w płaskich pasmach elektronowych w heterostrukturach van der Waalsa (szczegóły)dr hab. Ipsita Mandal
31Nadprzewodnictwo w układach hybrydowych magnetyków i metali (szczegóły)dr hab. Ipsita Mandal
32Badanie ab initio stanów powierzchniowych indukowanych nietrywialną topologią (szczegóły)dr hab. Andrzej Ptok
33Niekolinearne tekstury spinowe w metalicznych materiałach hybrydowych (szczegóły)dr hab. inż. Michał Krupiński
34Cząstki kompozytowe oparte na krzemie i jego związkach – synteza laserowa, własności strukturalne i optyczne (szczegóły)dr hab. Żaneta Świątkowska-Warkocka
35Kompozyty ferrytowo/polimerowe – synteza laserowa, własności strukturalne, magnetyczne i ich potencjalne zastosowania w ogniwach paliwowych (szczegóły)dr hab. Żaneta Świątkowska-Warkocka
36Cząstki ferrytowe – synteza laserowa, własności strukturalne, magnetyczne i ich możliwa aplikacja biosensoryczna (szczegóły)dr hab. Żaneta Świątkowska-Warkocka
37Badanie heterozłączy schemat typu- Z Mo-TiO2/Grafen/Ce i P-SrTiO3 Nano Piezo-Fotokatalizatory: Eksperyment i symulacje DFT (szczegóły)dr hab. Żaneta Świątkowska-Warkocka
38Badanie właściwości fizykochemicznych elektroprzędzonych włókien kompozytowych polimer/substancja lecznicza (szczegóły)dr hab. Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte
39Badanie właściwości fizykochemicznych deuterowanych ciekłych kryształów o zwiększonej fotochemicznej stabilności (szczegóły)dr hab. Ewa Juszyńska-Gałązka
40Wpływ budowy molekularnej i przestrzennej na mikroskopowe i makroskopowe własności farmaceutyków (szczegóły)dr hab. Ewa Juszyńska-Gałązka
41Badanie możliwości zwiększenia stabilności amorficznej formy leków, stosowanych w terapii tętniczego nadciśnienia płucnego, za pomocą mezoporowatej krzemionki (szczegóły)dr hab. Piotr Zieliński
42Wyznaczanie stanów elektronowych w bistabilnych magnetykach molekularnych (szczegóły)dr hab. Magdalena Fitta
43Modelowanie własności fizycznych magnetyków molekularnych (szczegóły)dr hab. Robert Pełka
44Dynamika korelacji na światowych rynkach walut cyfrowych (szczegóły)prof. dr hab. Stanisław Drożdż
45Charakterystyki języka naturalnego w formalizmie teorii układów złożonych (szczegóły)prof. dr hab. Stanisław Drożdż
46Efekty wielofraktalne w układach złożonych (szczegóły)dr hab. Jarosław Kwapień
47Analiza własności fizykochemicznych farmaceutycznych postaci leku w trakcie procesu uwalniania substancji czynnej przy użyciu technik magnetycznego rezonansu jądrowego (szczegóły)dr hab. Władysław Węglarz
48Zastosowanie spektroskopii MAS NMR w badaniach materiałowych (szczegóły)dr hab. Władysław Węglarz
49Zastosowanie technik obrazowania oraz spektroskopii MR do badań zmian struktury i metabolizmu mózgu w modelach zwierzęcych chorób w warunkach in vivo i ex-vivo (szczegóły)dr hab. Władysław Węglarz
50Modelowanie transportu promieniowania w eksperymentach z wiązkami neutronów w laboratorium IFMIF-DONES (szczegóły)dr hab. Wojciech Królas
51Zjawisko kompresji radiacyjnej w mieszaninach gazów dla układu PF-24 (szczegóły)dr hab. Agnieszka Kulińska
52Badanie wpływu pól promieniowania jądrowego na odpowiedzi układów detekcyjnych modułu testowego STUMM dla różnych scenariuszów pracy IFMIF-DONES (szczegóły)dr hab. inż. Urszula Wiącek
53Badanie wpływu pól promieniowania jądrowego na odpowiedź systemów diagnostyki plazmy w dużych układach termojądrowych typu ITER (szczegóły)dr hab. inż. Urszula Wiącek
54Badanie dynamiki emisji neutronów w PF-24 z wykorzystaniem neutronowej kamery otworkowej (szczegóły)dr hab. inż. Urszula Wiącek
55Badanie szybkości reakcji proton bor (pB) w układzie Plasma-Focus (szczegóły)Dr hab. Marek Scholz
56Rozwój metod określania dawek w dozymetrii awaryjnej (szczegóły)prof. dr hab. Paweł Bilski
57Dozymetria 3D na bazie optycznej stymulowanej luminescencji (szczegóły)prof. dr hab. Paweł Bilski
58Opracowanie i zbadanie własności dozymetrycznych nowego materiału optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) do zastosowania w ochronie radiologicznej (szczegóły)prof. dr hab. inż. Maciej Budzanowski
59Charakterystyka emisji luminescencji kryształów granatów pod kątem możliwości ich zastosowania w dozymetrii promieniowania jonizującego (szczegóły)dr hab. Wojciech Gieszczyk
60Właściwości luminescencyjne i dozymetryczne kryształów LiMgPO4 domieszkowanych wybranymi jonami metali ziem rzadkich (szczegóły)dr hab. Wojciech Gieszczyk
61Radioluminescencyjny system szybkiej kontroli parametrów wiązki protonowej (szczegóły)dr hab. inż. Barbara Marczewska
62Opracowanie metody zatężania atmosferycznego Kr-85 i radioizotopów ksenonu z poziomów środowiskowych (szczegóły)prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski
63Poszukiwanie i otrzymywanie radionuklidów dla medycyny nuklearnej (szczegóły)prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski
64Długofalowe badania strumienia mionów promieniowania kosmicznego i ich wpływu na tło spektrometru promieniowania gamma (szczegóły)prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski
65Tryt związany organicznie i w fazie wodnej obecny w materiałach roślinnych (szczegóły)prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski
66Wybrane gatunki ptaków jako biomonitory skażeń radioaktywnych (szczegóły)prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski, dr hab. Ignacy Kitowski
67Modelowanie metabolizmu i proliferacji komórek nowotworowych poprzez cytryniany i glukoniany znakowane izotopowo (szczegóły)dr hab. Kamil Brudecki
68Analiza kątowa rozpadów b→ s ll z wykorzystaniem metody momentów oraz opracowanie rekonstrukcji w detektorze Magnet Stations w eksperymencie LHCb (szczegóły)dr hab. Marcin Chrzaszcz