Aktualności

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 prowadzona jest w następujących dyscyplinach:

Szczegóły rekrutacji do KISD na rok akademicki 2020/2021

Regulamin rekrutacji do KISD

Zaproszenie na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Państwo,

uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej odbędzie się w dniu 8 października 2019 r. o godzinie 11:00 w Auli Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 152.

Zapraszamy.

Rekrutacja 2019/2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dnia 22 lipca br. ruszyła pierwsza rekrutacja do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej. Rekrutacja prowadzona jest w następujących dyscyplinach:

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków aplikacyjnych!

Wnioski będą przyjmowane w dniach od 22 lipca od godz. 8:00 do 12 września br. do godz. 14:00. Dokumenty aplikacyjne (wzór wniosku) można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpłynięcia dokumentów do siedziby IFJ PAN, a nie datę ich nadania. Prosimy nie wysyłać dokumentacji drogą mailową.

Po dokonaniu formalnej oceny wniosków: WYNIKI REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2019/2020:

Lista rankingowa.

Informujemy o konieczności złożenia oświadczenia o podjęciu kształcenia w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej. Wzór oświadczenia do pobrania poniżej:

Oświadczenie o podjęciu kształcenia w KISD.

Oświadczenie prosimy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Utworzenie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że działając w poczuciu odpowiedzialności za dalszy rozwój nauki w Polsce oraz kształcenie Obywateli, służąc rozwojowi nauki i społeczeństwa dnia 6 maja 2019 r. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN), Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN), Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) zawarły Umowę o utworzeniu szkoły doktorskiej pn. Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska (akronim: KISD).

Wspólna Szkoła Doktorska prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz.1668, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.).

Wkrótce na stronie internetowej KISD zostanie zamieszczone ogłoszenie o rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, zawierające szczegółowy zakres egzaminów wstępnych oraz proponowane tematy badawcze, realizowane w poszczególnych Jednostkach.