kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze – IKiFP PAN

Nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki chemiczne

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p.Temat badawczyKandydat na promotora
1Określenie wpływu rozpuszczalnika na właściwości fizykochemiczne polielektrolitów oraz ich kompleksów (szczegóły)Dr hab. inż. Piotr Batys
2Badania strukturalne (XRD) i biochemiczne nad wybranymi enzymami żelazowymi katalizującymi reakcje cyklizacji (szczegóły)Prof. dr hab. Tomasz Borowski
3Proces powstawania spękań w warstwach malarskich (szczegóły)Prof. dr hab. Łukasz Bratasz
4Synteza i zastosowania nowych zielonych rozpuszczalników na bazie monomerów z bakteryjnych polimerów (szczegóły)Dr hab. Maciej Guzik
5Rusztowania dla wzrostu tkanek na bazie bakteryjnych polimerów (szczegóły)Dr hab. Maciej Guzik
6Synteza i zastosowania nowych zielonych surfaktantów powstałych na drodze fermentacji bakteryjnej  (szczegóły)Dr hab. Maciej Guzik
7Opracowanie procesu recyklingu biotworzyw na drodze bakteryjnej fermentacji (szczegóły)Dr hab. Maciej Guzik
8Powierzchniowa Modyfikacja Biodegradowalnych Stopów Mg: Kontrolowana Degradacja oraz Właściwości Antybakteryjne (szczegóły)Dr hab. Krzysztof Szczepanowicz
9Warstwowe podwójne wodorotlenki do inteligentnej ochrony antykorozyjnej biokompatybilnych stopów Mg i Zn (szczegóły)Prof. dr hab. Piotr Warszyński
10Wpływ dodatków stopowych na zabezpieczenie korozyjne stopów glinu dla wybranych inhibitorów nieorganicznych (szczegóły)Prof. dr hab. Piotr Warszyński
11Nowe podejście do plazmowego utleniania elektrolitycznego stopów glinu dla zwiększenia ich odporności korozyjnej (szczegóły)Prof. dr hab. Piotr Warszyński
12Biodegradowalne, biokompatybilne i interraktywne surfaktanty w procesach wytwarzania cienkich filmów powierzchniowych, pian i emulsji (szczegóły)Prof. dr hab. Piotr Warszyński
13Ilościowy opis wiązania i kontrolowanego uwalniania czynników wzrostu do biokompatybilnych warstw na bazie polisacharydów (szczegóły)Dr hab. Aneta Michna
14Określenie mechanizmów i kinetyki tworzenia koron białkowych na powierzchniach międzyfazowych modyfikowanych makrojonami (szczegóły)Dr hab. inż. Małgorzata Nattich-Rak
15Organiczno-nieorganiczne hybrydy: wzmacnianie efektu synergicznego dla poprawy aktywności katalitycznej w reakcji utleniania węglowodorów (szczegóły)Dr hab. Katarzyna Pamin
16Wolframowa oksydoreduktaza aldehydów/hydrogenaza – badania mechanizmu reakcji enzymatycznej i zastosowanie do syntezy związków organicznych (szczegóły)Prof. dr hab. Maciej Szaleniec
17Funkcjonalne polimerowe nanonośniki leków przeciwnowotworowych – synteza i ocena potencjalnych właściwości przeciwnowotworowych (szczegóły)Dr hab. Krzysztof Szczepanowicz
18Nanocząstki metali do zastosowania w drukowanej elektronice (szczegóły)Dr hab. Krzysztof Szczepanowicz
19Widmowa analiza mikroskopowych obrazów monowarstw mikro- i nanocząstek (szczegóły)Dr hab. Paweł Weroński
20Efekty synergistyczne w mieszanych roztworach bio-surfaktantów w układach dwu- i trójfazowych (szczegóły)dr hab. Jan Zawała
21Opracowanie metody wyznaczania stężenia surfaktantów w fazie wodnej na podstawie monitorowania dynamicznych zmian właściwości powierzchni międzyfazowej ciecz/gaz (szczegóły)dr hab. Jan Zawała
22Chemiczne metody modyfikacji właściwości mechanicznych fibryli amyloidowych (szczegóły)Dr hab. Jakub Barbasz
23Wpływ bodźców chemicznych na własności mechaniczne układów biologicznych (szczegóły)Dr hab. Jakub Barbasz
24Samoorganizacja układów białkowych (szczegóły)Prof. dr hab. Barbara Jachimska
25Molekularne aspekty stabilności konformacyjnej białek w kontekście tworzenia superstruktur amyloidowych (szczegóły)Prof. dr hab. Barbara Jachimska
26Projektowanie warstw receptorowych biosensorów optycznych (szczegóły)Prof. dr hab. Barbara Jachimska
27Badania biomateriałów pochodzenia bakteryjnego o potencjalnym zastosowaniu w medycynie przy użyciu zaawansowanych technik mikroskopii świetlnej i fluorescencyjnej (szczegóły)Prof. dr hab. Małgorzata Witko
28Funkcjonalne układy nanohybrydowe z tlenkiem grafenu oraz nanocząstkami jako komponenty nowego typu biosensorów (szczegóły)Dr hab. Krzysztof Szczepanowicz
29Określenie mechanizmów separacji faz białek związanych ze stwardnieniem zanikowym bocznym (szczegóły)Dr hab. Anna Bratek-Skicki
30Badanie wpływu związków małocząsteczkowych na separację białek związanych z chorobami neurodegeneracyjnymi (szczegóły)Dr hab. Anna Bratek-Skicki
31Określenie mechanizmów separacji faz peptydów związanych z chorobami neurodegeneracyjnymi (szczegóły)Dr hab. Anna Bratek-Skicki
32Materiały na elektrolity i elektrody tlenowe do odwracalnych ogniw paliwowych z elektrolitem z tlenku stałego (szczegóły)dr hab. Michał Mosiałek
33Aktywacja i transformacje małych cząsteczek na układach metal przejściowy/nośnik (szczegóły)dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik
34Aktywność powierzchniowa i właściwości agregacyjne nowych surfaktantów wieloładunkowych (szczegóły)dr hab. inż. Piotr Batys
35Właściwości magnetyczne cienkowarstwowych związków międzymetalicznych na bazie cyny oraz żelaza (szczegóły)prof. dr hab. Nika Spiridis
36Właściwości elektronowe cienkowarstwowych związków międzymetalicznych na bazie cyny oraz żelaza (szczegóły)prof. dr hab. Nika Spiridis