kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze – IKiFP PAN

Nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki chemiczne

Lista proponowanych tematów badawczych:

Lp.Temat badawczyKandydat na promotora
1Enzymy żelazowe katalizujące reakcje cyklizacji – charakterystyka biochemiczna i strukturalna (szczegóły)Prof. dr hab. Tomasz Borowski
2Samoorganizacja układów białkowych (szczegóły)Prof. dr hab. Barbara Jachimska
3Projektowanie warstw receptorowych biosensorów optycznych (szczegóły)Prof. dr hab. Barbara Jachimska
4Analiza oddziaływań wybranych białek z biwarstwami fosfolipidowymi w świetle nowoczesnych terapii (szczegóły)Dr hab. Marta Kolasińska-Sojka
5Określenie procesu wiązania/uwalniania ligandów makrocząsteczkowych do /z biokompatybilnych wielowarstw tworzonych przez pochodne chitozanu (szczegóły)Dr hab. Aneta Michna
6Modyfikacja powierzchni stopów magnezu pod względem właściwości antybakteryjnych i antykorozyjnych (szczegóły)Dr hab. Michał Mosiałek
7Materiały na elektrody tlenowe do odwracalnych ogniw z elektrolitem ze tlenku stałego (szczegóły)Dr hab. Michał Mosiałek
8Inhibicja procesów fibrylacji białek za pomocą nanocząstek złota sprzężonych z substancjami biologicznie aktywnymi (szczegóły)Dr hab. Magdalena Oćwieja
9Aktywacja i transformacje małych cząsteczek na układach jon metalu przejściowego/nośnik (szczegóły)Dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik,
10Adsorpcja gazów na monokrystalicznych powierzchniach tlenków metali przejściowych (szczegóły)Prof. dr hab. Nika Spiridis
11Magnetyczne heterostruktury do zastosowań w spintronice otrzymywane metodą epitaksji z wiązek molekularnych wspomaganej zewnętrznymi czynnikami (szczegóły)Prof. dr hab. Nika Spiridis
12Nowe wielofunkcyjne układy nanohybrydowe z tlenkiem grafenu jako komponenty biosensorów SPR (szczegóły)Dr hab. Krzysztof Szczepanowicz
13Funkcjonalne polimerowe nanonośniki leków przeciwnowotworowych – synteza i ocena potencjalnych właściwości przeciwnowotworowych (szczegóły)Dr hab. Krzysztof Szczepanowicz
14Teranostyczne nanonośniki nowej generacji dla detekcji, diagnostyki i neuroprotekcyjnego leczenia niedokrwiennych uszkodzeń mózgu (szczegóły)Prof. dr hab. inż. Warszyński Piotr
15Opracowanie technologii wytwarzania tuszów i/lub past przewodzących oraz ich zastosowanie do otrzymywania drukowanych obwodów elektrycznych (szczegóły)Prof. dr hab. inż. Warszyński Piotr
16Oddziaływanie heteropolizwiązków z nośnikami – obliczenia DFT (szczegóły)Dr hab. RenataTokarz-Sobieraj
17Wieloskalowa analiza szorstkości powierzchni w układach modelowych (szczegóły)Dr hab. Paweł Weroński
18Synteza i zastosowania nowych zielonych rozpuszczalników na bazie
monomerów z bakteryjnych polimerów (szczegóły)
Dr hab. Maciej Guzik
19Rusztowania dla wzrostu tkanek na bazie bakteryjnych polimerów (szczegóły)Dr hab. Maciej Guzik
20Synteza i zastosowania nowych zielonych surfaktantów powstałych
na drodze fermentacji bakteryjnej (szczegóły)
Dr hab. Maciej Guzik