kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze – IKiFP PAN

Nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki chemiczne

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p.Temat badawczyKandydat na promotora
1Określenie wpływu rozpuszczalnika na właściwości fizykochemiczne polielektrolitów oraz ich kompleksów (szczegóły)Dr hab. inż. Piotr Batys
2Zmiany w sekwencji białek jako narzędzie do kontrolowania ich interakcji (szczegóły)Dr hab. inż. Piotr Batys
3Określenie mechanizmów i kinetyki tworzenia koron białkowych na powierzchniach międzyfazowych modyfikowanych makrojonami (szczegóły)Dr hab. inż. Małgorzata Nattich-Rak
4Materiały na elektrody tlenowe do odwracalnych ogniw z elektrolitem ze tlenku stałego (szczegóły)dr hab. Michał Mosiałek
5Określenie mechanizmów separacji faz białek związanych ze stwardnieniem zanikowym bocznym (szczegóły)Dr hab. Anna Bratek-Skicki
6Badanie wpływu związków małocząsteczkowych na separację białek związanych z chorobami neurodegeneracyjnymi (szczegóły)Dr hab. Anna Bratek-Skicki
7Funkcjonalne polimerowe nanonośniki leków przeciwnowotworowych – synteza i ocena potencjalnych właściwości przeciwnowotworowych (szczegóły)Dr hab. Krzysztof Szczepanowicz
8Nanocząstki metali do zastosowań w elektronice drukowanej (szczegóły)Dr hab. Krzysztof Szczepanowicz
9Wolframowa oksydoreduktaza aldehydów/hydrogenaza – badania mechanizmu reakcji enzymatycznej i zastosowanie do syntezy związków organicznych (szczegóły)Prof. dr hab. Maciej Szaleniec
10Samoorganizacja układów białkowych (szczegóły)Prof. dr hab. Barbara Jachimska
11Układy białkowe na granicach międzyfazowych (szczegóły)Prof. dr hab. Barbara Jachimska
12Wieloskalowa analiza szorstkości powierzchni w układach modelowych (szczegóły)Dr hab. Paweł Weroński
13Adsorpcja gazów na monokrystalicznych powierzchniach tlenków metali przejściowych (szczegóły)Prof. dr hab. Nika
Spiridis
14Proces degradacji dzieł sztuki wykonanych z poli(chlorku winylu) (szczegóły)Prof. dr hab. Łukasz Bratasz
15Synteza nowych koniugatów neuroleptyków będących pochodnymi fenotiazyny z nanocząstkami złota oraz ocena ich aktywności w procesach fibrylacji białek (szczegóły)Dr hab. Magdalena Oćwieja
16Synteza i zastosowania nowych zielonych rozpuszczalników na bazie
monomerów z bakteryjnych polimerów (szczegóły)
Dr hab. Maciej Guzik
17Rusztowania dla wzrostu tkanek na bazie bakteryjnych polimerów (szczegóły)Dr hab. Maciej Guzik
18Synteza i zastosowania nowych zielonych surfaktantów powstałych na
drodze fermentacji bakteryjnej (szczegóły)
Dr hab. Maciej Guzik