kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Ocena śródokresowa

Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia.

Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Pozytywny wynik oceny śródokresowej jest warunkiem kontynuacji kształcenia w KISD. Ocena negatywna powoduje skreślenie doktoranta z listy doktorantów szkoły doktorskiej.

Komisja  ds.  oceny  śródokresowej doktorantów

Ocena  śródokresowa  jest  przeprowadzana  przez  komisję,  w skład  której wchodzą  3 osoby,   w tym   co   najmniej   1 osoba  posiadająca  stopień  doktora habilitowanego  lub  tytuł  profesora  w dyscyplinie,  w której  przygotowywana  jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.

Komisje powoływane są przez Radę Programową, na wniosek Dyrektora Szkoły Doktorskiej lub właściwych Zastępców Dyrektora Szkoły Doktorskiej, w trakcie trwania czwartego semestru okresu kształcenia doktoranta. Skład Komisji jest jawny. Dodatkowo w pracach Komisji, ma prawo uczestniczyć przedstawiciel doktorantów bez prawa głosu.

Ocena Śródokresowa przeprowadzana jest przez Komisję w oparciu o:
– pisemny autoreferat doktoranta
– rozmowę z doktorantem.

Szczegółowe informacje dotyczące oceny śródokresowej

Autoreferat_wzór

Protokół dla Komisji_wzór

Ocena śródokresowa 2022
Komisje ds. oceny śródokreosowej
Harmonogram oceny śródokresowej
Wyniki oceny śródokresowej