kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Ocena śródokresowa

Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Pozytywny wynik oceny śródokresowej jest warunkiem kontynuacji kształcenia w KISD. Ocena negatywna powoduje skreślenie doktoranta z listy doktorantów szkoły doktorskiej.

Komisja  ds.  oceny  śródokresowej doktorantów

Ocena  śródokresowa  jest  przeprowadzana  przez  komisję,  w skład  której wchodzą  3 osoby,   w tym   co   najmniej   1 osoba  posiadająca  stopień  doktora habilitowanego  lub  tytuł  profesora  w dyscyplinie,  w której  przygotowywana  jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.

Komisje powoływane są przez Radę Programową, na wniosek Dyrektora Szkoły Doktorskiej lub właściwych Zastępców Dyrektora Szkoły Doktorskiej, w trakcie trwania czwartego semestru okresu kształcenia doktoranta. Skład Komisji jest jawny. Dodatkowo w pracach Komisji, ma prawo uczestniczyć przedstawiciel doktorantów bez prawa głosu.

Ocena Śródokresowa przeprowadzana jest przez Komisję w oparciu o:
pisemny autoreferat doktoranta
rozmowę z doktorantem.

Autoreferat doktoranta zawiera dokładny opis realizacji indywidualnego planu badawczego. Do autoreferatu doktorant dołącza:

  1. dokumentację osiągniętych efektów działalności badawczej, w tym np. kopie pierwszych stron publikacji, zaświadczenie od wydawcy o przyjęciu publikacji do druku, zaświadczenie o uczestnictwie od organizatora konferencji, itp.,
  2. dokumenty poświadczające aktywności przygotowujące doktoranta do pracy o charakterze naukowym lub badawczo – rozwojowym wykazane w autoreferacie,
  3. opinię promotora lub promotorów zawierającą ocenę postępów doktoranta w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
  4. wydruk prezentacji przygotowanej przez doktoranta na potrzeby oceny śródokresowej.
Doktorant przygotowuje kompletny zestaw dokumentów na potrzeby oceny śródokresowej. Zestaw ten jest składany niezależnie od dokumentów do sprawozdania merytorycznego za dany rok. Sprawozdania merytoryczne za dany rok sprawdzane są przez inną komisję.


Szczegółowe informacje dotyczące oceny śródokresowej

Autoreferat_wzór

Protokół dla Komisji_wzór

Ocena śródokresowa 2023- dla doktorantów zrekrutowanych w roku akademickim 2021/2022
Komisje ds. oceny śródokreosowej
Harmonogram oceny śródokresowej
Wyniki oceny śródokresowej